Velferdsteknologi

Velferdsteknologibegrepet beskriver teknologiske løsninger som skal styrke den enkeltes mulighet for egenmestring, forsterke brukernes trygghet, bevegelsesmulighet og muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.

Et av hovedmålene er at ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger skal innbyggerne i kommunen oppleve trygghet og større egenmestring i sin hverdag der de bor. Innbyggerne skal oppleve tjenestene de mottar som fleksible og med stor grad av brukerinvolvering. Bruk av velferdsteknologi skal gi bedre ressursutnyttelse i fagutøvelse og forvaltning.

Velferdsteknologi er fortsatt relativt nytt og er i en rivende utvikling. Direktoratet for e-helse har blitt etablert og de utgir stadig nye anbefalinger rundt dette temaet. Sandnes kommune skal arbeide videre med å ta i bruk og implementere velferdsteknologi i tjenestetilbudet. For at dette skal bli en realitet vil det kreve positiv holdning både blant ansatte, pårørende og brukere. Ansatte skal læres opp i Velferdsteknologiens ABC for å kunne være med å gjøre vurderinger av behov og finne gode løsninger for den enkelte bruker.

Gjennom aktiv brukerinvolvering, tverrsektorielle/interkommunale samarbeid og pilotering av teknologiske løsninger gjør kommunen seg verdifulle erfaringer som vil være sentrale når ny velferdsteknologi skal implementeres.

Det er viktig å investere i tiltak som utsetter/reduserer etterspørselen etter heldøgnsplasser. Hverdagsmestring og systematisk innføring av velferdsteknologi vil være viktige tiltak i denne satsningen. Kommunen har utarbeidet sin egen strategi for sin satsning på velferdsteknologi. Når strategiperioden er utløpt i 2020 må det vurderes om videre tiltaksplan skal innlemmes i neste revisjon av planen.

Sandnes har sammen med elleve andre kommuner anskaffet digitale trygghetsalarmer. Dette danner grunnlag for å kunne benytte annen type trygghetsskapende teknologi som dørsensorer, GPS og

fallalarmer. Ved implementering av velferdsteknologi vil det på sikt bli behov for nye måter å håndtere varslene som genereres.

Utfordring med ny teknologi er at det stadig utvikles nye løsninger og montering og vedlikehold av utstyr kan kreve behov for mer spisskompetanse. For å få til en vellykket implementering må det sikres at informasjon, kunnskap og holdning formidles ut i alle tjenestene. For å få realisert gevinster må det arbeides med volum og overføring av prosjekter til driftsfase. Det må sikres at bruker har kompetanse til å ta i bruk ulike digitale løsninger og annen teknologi.

Publisert: 20.03.2018 14:00
Sist endret: 20.03.2018 14:00