Tiltaksliste Tjenester

 • Gi økt kompetanse i hverdagsmestring for å sikre gode holdninger i tjenestene.
 • Variert tjenestetilbud må opprettholdes og videreutvikles, og tilpasses brukernes behov. Det må særlig satses på hverdagsrehabilitering og hjemmetjenester.
 • Hverdagsrehabilitering skal tilbys alle aktuelle brukere.
 • Kapasitet ved dagaktivitetstilbud må økes. Det bør vurderes på hvilken måte ulike brukergrupper kan få dagtilbud.
 • Utarbeide plan for funksjoner i nytt aktivitetssenter.
 • Eldre- og seniorsentrene må opprettholdes. Kommunen bør i løpet av 2018/2019 avholde møter med sentrene for å se på hvilke oppgaver som kan løses gjennom sentrene.
 • Kommunen må planlegge flere plasser i bo- og aktivitetssenter innen 2025.
 • Enhetene skal arbeide videre med å utvikle gode pasientforløp og gi innbyggerne «en dør inn» ved å etablere flere koordinatorstillinger.
 • Evaluere organiseringen i EFF i 2017.
 • Kommunen må fortløpende vurdere behov for andre organisatoriske endringer.
 • Alternative måter å organisere tjenestene på må vurderes, slik som utvikling av oppfølgingsteam/tverrfaglige team.
Publisert: 07.03.2018 12:48
Sist endret: 07.03.2018 13:15