Organisering

Omsorgstjenesten er delt i 4 geografiske distrikt. Inndelingen er hovedsakelig basert på grunnkretser. Distriktene er egne resultatenheter og gir timebaserte tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand, driver bo- og aktivitetssentrene og dagaktivitetstilbudene for eldre. Tjenestene som ytes blir vurdert og tildelt av et sentralt tildelingskontor.

Fysio- og ergoterapitjenesten er organisert i en egen resultatenhet. Tjenester gis til alle aldersgrupper med hovedvekt på barn og eldre. Tjenestene ytes i nært samarbeid med omsorgstjenestene. Enheten har også ansvar for Frisklivssentral, drift av kommunalt hjelpemiddellager og alarmsentral. Private fysioterapeuter som får kommunalt driftstilskudd, har hovedvekt på pasienter i aldersgruppen 16-67 år. Det er vedtatt en virksomhetsplan for fysio- og ergoterapitjenesten med mål og prioriteringsnøkler for tjenesten.

Samordningsenheten er koordinerende enhet i kommunens samt har ansvar for tildeling av omsorgstjenester.
Koordinerende enhet har koordineringsansvar for mennesker med psykisk utviklingshemming og fysiske funksjonsvansker, samt barn og unge med diagnoser i psykiatrispekteret. De har blant annet ansvar for saksbehandling og tjenestetildeling av privat avlastning, opphold i avlastningsbolig, støtte- og fritidskontakt, dagaktivitetsplasser, omsorgsstønad, brukerstyrt personlig assistent (BPA) og miljøarbeidertjeneste. Enheten har overordnet ansvar for individuelle planer, oppnevning og opplæring av koordinatorene. Samordningsenheten har også ansvar for kartlegging og vurdering av kandidater til boliger for funksjonshemmede.
Tildelingskontoret i Samordningsenheten saksbehandler og tildeler tjenester som gis fra omsorgsdistriktene. Målgruppen er personer i alle aldersgrupper. Tildelingen omfatter hjemmetjenester, trygghetsalarmer, dagaktivitetstilbud, heldøgnsplasser samt serviceboliger.

Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, der personer med psykisk utviklingshemming er den største gruppen. Tjenestene omfatter miljøarbeidertjeneste i heldøgns bemannede bofellesskap, timebaserte tjenester, dagtilbud og døgnbemannede avlastningstilbud. Denne resultatenheten ble opprettet i 2016.

Publisert: 07.03.2018 10:39
Sist endret: 07.03.2018 13:15