Prinispper og verdigrunnlag

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Omsorgstrappen

En av de mest sentrale målsettingene for tjenestene er at ingen skal bli fratatt oppgaver som de kan utføre selv samt at brukere skal styrkes til selv å mestre eget liv. Dersom det er behov for tjenester skal dette gis på så lavt nivå som mulig, jamfør LEON-prinsippet.

Tjenestetilbudet kan ofte illustreres som en trapp som viser eksempler på nivå i omsorgstjenestene. Brukerne befinner seg ofte på flere trinn av trappen samtidig med ulike kombinasjoner av tjenester. Langs hele aksen pågår et kontinuerlig samspill med pårørende, frivillige, spesialisthelsetjenestene og andre.

Hverdagsmestring

Den enkelte innbygger har ansvar for eget liv og egen helse. Hverdagsmestring handler om hvordan den enkelte skal kunne håndtere hverdagen til tross for uhelse. Det er behov for en generell holdningsendring både hos brukere (hva kan du gjøre selv) og ansatte (hjelp til egenmestring). Målet skal være å styrke den enkelte brukers tro på egen mestring, og ikke føle/ gjøre seg avhengig av det offentlige hjelpeapparatet.

Positiv atferdsstøtte

Enhet for funksjonshemmede (EFF) har Positiv Behaviour Support (PBS)3 - Positiv atferdsstøtte som verdigrunnlag og rammeverk for miljøarbeidet.

Positiv atferdsstøtte er også en metode som kan brukes for å forebygge og redusere utfordrende atferd, og dermed også redusere bruk av makt og tvang. Målet med Positiv atferdsstøtte er at personer med nedsatt funksjonsevne skal oppnå meningsfulle liv, ha god livskvalitet og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og samfunnet.

Hva er viktig for deg?

Brukers behov skal være fokus i møtet mellom bruker og kommunes helse- og omsorgstjeneste. Kommunens ansatte må invitere til dialog og innspill, og være tilgjengelig. Forskning viser at brukere som er med å utforme tjenestene opplever bedre pasientforløp.

Når en bruker kommer i kontakt med tjenesteapparatet må de få gi uttrykk for sine verdier, tanker og behov knyttet til sine helse- og omsorgsutfordringer. Bruker og pårørende må derfor få delta i utformingen av tilbudet som

Publisert: 02.02.2018 12:39
Sist endret: 02.02.2018 12:39

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo