Tiltaksliste pårørende

 • Invitere pårørende til å ta en mer aktiv medvirkningsrolle.
 • Det utarbeides og implementeres en egen pårørendestrategi for Levekår.
 • Implementere og følge opp retningslinjene for barn som pårørende. Gjennomføre en kvalitetssjekk i 2018, om retningslinjene oppfylles.
 • Gjennomføre påbegynt prosjekt med veiledning av pårørende/foresatte til barn med utviklingshemming og utfordrende atferd. Vurdere implementering av tiltak.
 • Utarbeide informasjonsverktøy til bruk i hjemmebaserte tjenester og i sykehjem.
 • Opprettholde og etablere koordinatorstillinger for områder som kreft og demens.
 • Gjennomføre pårørendeundersøkelser i gitte intervall.
 • Legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner om støtte til pårørende.
 • Arrangere årlige systematiske treffpunkt for pårørende der det er behov.
 • Vurdere mulighet for bruk av elektronisk samhandling mellom tjenestene og pårørende.
 • Legge til rette for mer fleksible avlastningsordninger.
 • Legge til rette for avlastning for pårørende.
 • Opprettholde og systematisk benytte bruker- og pårørenderåd i bo- og aktivitetssentrene som en ressurs til utvikling og forbedring.
Publisert: 20.03.2018 13:51
Sist endret: 20.03.2018 13:51