Pårørende

Familie, nærpersoner og sosiale nettverk spiller en betydelig rolle for den enkelte pasients helse og livskvalitet. Manglende nettverk kan derfor resultere i økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Kommunale tjenester erstatter ikke et manglende sosialt nettverk og pårørende er en verdifull ressurs. Ansatte må verdsette deres kompetanse når det gjelder kjennskap til bruker og den bistand de kan gi, og bidra til et godt samspill.

Informasjon om hvilke tilbud som er tilgjengelig er viktig for både pårørende og bruker. Ansatte må lytte til pårørendes behov og ta hensyn til disse der det er mulig. Pårørende må informeres om kommunens tjenestetilbud og avklare forventninger tidlig i forløpet.

Mer bruk av koordinatorer/kontaktpersoner som kan gi råd og veiledning er et uttrykt behov. For de som har store omsorgsoppgaver kan samtaler eller støtte i grupper være nyttig. Helsepersonell må vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging.

Pårørende til personer med omfattende hjelpebehov kan ha behov for avlastning i perioder. Det er i dag avlastningstilbud i bolig, sykehjem og på dagsenter. Det kan også være mulig å tilby avlastning i eget hjem.

Pårørende ønsker mer muligheter for tilbakemelding i det daglige. Det arbeides nasjonalt med å utvikle et digitalt verktøy for samhandling med bruker og pårørende. Det er også tilgjengelig ulike applikasjoner for «hverdagslige» tilbakemeldinger mellom pårørende og kommunen.

Barn som pårørende

 

I henhold til helsepersonelloven § 10 a har helsepersonell plikt til å identifisere og ivareta informasjons- og oppfølgingsbehovet som mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Lovkravet skal styrke stillingen til barn av foreldre med alvorlig sykdom. Det er gjennom de seinere årene et styrket fokus på barn som pårørende. I Pårørendeveilederen (IS 2587) er ansvaret tydelig beskrevet.

Kommunen har utarbeidet interne retningslinjer for barn som pårørende. Retningslinjene gjelder alt helse- og sosialpersonell i Levekår og fastleger som er i kontakt med voksne med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom/ skade.

Retningslinjene omfatter også mindreårige søsken til alvorlig syke og mindreårige etterlatte.

Barn som pårørende skal tolkes vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Bestemmelsen omfatter således både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn i alderen 0-18 år. 

Publisert: 20.03.2018 13:47
Sist endret: 20.03.2018 13:49