Mål

Helse- og omsorgstjenestene skal gi helhetlige og samordnede tilbud til personer som har rett til og behov for bistand. Tjenestene skal i størst mulig grad være rettet mot forebyggende og helsefremmende tiltak og skal kjennetegnes av verdier som selvstendighet, mestring, verdighet, trygghet og medbestemmelse. Tjenestene skal være virkningsfulle, involvere brukerne og legge til rette for at den enkelte kan leve og bo selvstendig. Tjenestene skal bygge opp under at den enkelte kan ha en aktiv og meningsfull tilværelse. Tjenestene skal innrettes på laveste effektive nivåLEON-prinsippet: laveste effektive omsorgsnivå for å ivareta målsetting om selvstendighet og mestring i eget liv.

Oppsummert kan hovedmålene uttrykkes på denne måten:

  • Innbyggerne skal oppleve å være selvstendig i eget liv.
  • Innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem.
  • Tjenester skal gis på laveste effektive nivå.
  • Tjenestene skal preges av stor grad av brukerinvolvering.

En framtidsrettet og god helse- og omsorgtjenesten Omsorg 2020, Helse- og omsorgsdepartement må legge større vekt på aktivisering, både sosialt og fysisk, og gi økt oppmerksomhet på brukerens sosiale og kulturelle behov.

Publisert: 02.02.2018 12:08
Sist endret: 07.03.2018 10:26