Utvikling

Helse- og omsorgstjenesten har siden samhandlingsreformen 2012 hatt en vridning til økt fokus på forebygging, behandling og rehabilitering av brukere med kroniske sykdommer med et komplekst og sammensett sykdomsbilde. Det er en forventning om at mer behandling og oppfølging av komplekse tilstander skal foregå i kommunen. Dette gir behov for å styrke kompetansen med blant annet høyere utdanningsnivå og videreutdanninger for helse- og omsorgspersonell. Det legges opp til mer tverrfaglig samarbeid og teamarbeid og med kunnskapsbasert klinisk praksis. Sosialfaglig kompetanse er også sentral når brukere skal støttes til å ha en aktivt og meningsfullt tilværelse i fellesskap med andre.

Kommunen må systematisk vurdere kompetanse- og rekrutteringsbehov i alle deltjenester for å kunne utvikle strategiske kompetanseplaner for framtiden. Strategisk kompetanseplanlegging er et viktig virkemiddel for å styrke helse- og omsorgstjenesten med nok personell og rett kompetanse.

Faglig utvikling og kompetanseheving foregår også i møte med utdanningsinstitusjonene, andre kommuner og spesialisthelsetjenesten. Kommunen må fortsatt fremme, og delta i, interkommunale nettverk, samarbeid og prosjekter. Samarbeidsfora og fagråd med spesialisthelsetjenesten er nødvendig å opprettholde for å utvikle bedre pasientforløp og smidige overganger mellom tjenestene.

Kommunen skal fortsette samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Utviklingssenteret er lokalisert i Stavanger men har forpliktet seg til å være et kompetansemiljø for regionen og bistå med veiledning og opplæring. Kommunen samarbeider med utdanningsinstitusjoner og tilrettelegger for praksis både fra videregående skoler, høgskoler og universitet.

Kvalitetsutvikling i tjenestene og kompetanseheving for medarbeiderne skal gi innbyggerne mulighet for individuell og avansert behandling og pleie, både hjemme og på institusjon.

Sandnes kommune deltar i et læringsnettverk for gode pasientforløp. Dette nettverket er i regi av Folkehelseinstituttet og KS, og Sandnes Kommune deltar med en tverrfaglig gruppe av sykepleier/ soneleder, pasientkoordinator, lege, fysioterapeut, omsorgssjef, leder for tildelingskontoret og rådgiver. Målet er å utforme omsorgstjenestene med fokus på egenmestring/ hverdagsmestring. Brukeren skal gå fra passiv mottaker til aktiv deltaker. Sentralt i det gode pasientforløpet er spørsmålet «Hva er viktig for deg?» Dette skal stilles i starten av alle pasientforløp for å lage et godt tilpasset tjenestetilbud til den enkelte bruker og vedtak om tjenester skal tidsbegrenses. Erfaringer fra læringsnettverket skal innarbeides i praksis.

Systematisk innføring av miljøtiltak i sykehjem og legemiddelgjennomgang kan medføre redusert bruk av blant annet sovemedisin, beroligende og antidepressiva. Kunnskap om kosthold kan bidra til bedre ernæringsstatus, økt trivsel og bedre søvnkvalitet.

Publisert: 20.03.2018 14:41
Sist endret: 20.03.2018 15:00