Ledelse og rekruttering

God ledelse og styring skal sørge for at tjenestene til enhver tid er forsvarlige. Å være leder i helse- og omsorgstjenesten er komplekst og utfordrende. Tjenestene skal koordineres og ytes døgnkontinuerlig. Leder skal sørge for at tjenestemottakerne opplever gode tjenester, samtidig som personell ivaretas og de gitte rammer overholdes. Det kreves god lederegenskaper, fagkompetanse, evne til tverrfaglige samarbeid og samspill med andre aktører.

Kommunen må satse på lederutvikling og legge til rette for kompetanseheving, deltakelse i lederutdanninger og veiledning.

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene.  Tjenestene opplever at de faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Mangelen på høyskoleutdannet personell merkes nå ved at det er få kvalifiserte søkere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere, særlig til sykehjem. Det må satses på rekruttering ved å ha store stillinger, aktivt fagmiljø og muligheter for kompetansebygging. Kommunen skal ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot døgntjenestene.

Enhetene deltar på rekrutteringsmesser og arbeider aktivt for å rekruttere studenter blant annet gjennom stipendordninger.

Kommunen har i de senere år mottatt kompetansemidler fra Fylkesmannen gjennom «Kompetanseløftet» for støtte ansatte i å ta fagutdanning og annen kompetansegivende videreutdanning innen helse- og omsorgstjenestene.

Publisert: 20.03.2018 14:43
Sist endret: 20.03.2018 15:00