Kunnskap og kompetanse

Regjeringens målsettinger i stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg er formulert slik:

  • Heve det faglige kompetansenivået i omsorgstjenestene, blant annet gjennom å øke andelen personell med høgskoleutdanning og legge til rette for internopplæring.
  • Skape større faglig bredde, med flere faggrupper og økt vekt på tverrfaglig arbeid.
  • Styrke omsorgstjenestens eget kunnskapsgrunnlag gjennom forskning og kunnskapsspredning.

Innbyggerne i kommunen skal kunne møte en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste med kompetent og nok helse- og sosialfaglig personell som kan håndtere sammensatte behov hos brukerne. Fagpersoner må derfor kunne levere kunnskapsbaserte tjenester i samarbeid med brukere og pårørende, og kompetente ledere må ha innovasjon, fag- og tjenesteutvikling integrert i sitt daglige arbeid. (Kompetanseløftet 2020).

Publisert: 20.03.2018 14:40
Sist endret: 20.03.2018 15:00