Bakgrunn

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kompleksiteten og bredden oppgavene kommunen skal ivareta har økt gradvis over tid. Utviklingen stiller økte krav til både kapasitet og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Brukernes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring. «Ingen beslutning om meg, tas uten meg.»

Kommunen utfordres på å få kunnskap om, lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter. I dette ligger å utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. Det må skje en holdningsendring i hele organisasjonen og blant innbyggernes forventinger til kommunale tjenester.

Helse- og omsorgstjenestene er ikke lenger bare eldreomsorg, men dekker hele livsløpet. Nye yngre brukere bringer med seg nye behov, ressurser, krav og setter sitt preg på tjenestene.

Fram mot 2030 vil det bli en betydelig økning i behovet for helsepersonell. Det utdannes ikke nok helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere for å dekke behovet både til å erstatte personer som oppnår aldersgrense og nye stillinger.

Pleie- og omsorgsoppgaver handler primært om å bistå andre mennesker med deres midlertidige eller kroniske helse- og omsorgsutfordringer. Tjenestene er i stadig endring, det er nye lovkrav, innbyggerne har andre forventninger enn for 20 år siden, nye hjelpemidler utvikles, det er en gradvis forskyvning av ansvar fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten og nye legemidler, behandlingsformer og hjelpemidler utvikles. En økende andel pasienter har et komplekst sykdomsbilde og behov. Det stilles høye krav til kompetanse, erfaring og egnethet hos helsepersonell, samtidig som økonomiske rammer gir utfordringer knyttet til ressursbruk. I dette forventningsgapet befinner det seg et menneske som har behov for å bli møtt med respekt og behandlet med verdighet i hele livsløpet. Pasienten skal ikke «miste» seg selv, men oppleve mestring, selvstendighet og god selvfølelse. De fysiske, psykiske og åndelige behov skal ivaretas. Velferdsteknologi og bruk av frivillige bygger opp om de kommunale tjenestene og kan gjøre hverdagen og oppgavene enklere for bruker og ansatt, men like fullt må noen administrere, organisere og følge opp disse støttetjenestene og se til at de fungerer og fyller de oppgaver som er nødvendige. De pårørende sitt behov må også komme klart frem og tas med i vurderingen.

 

Publisert: 07.03.2018 09:21
Sist endret: 07.03.2018 09:21

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo