Tiltaksliste frivillighet

 • Legge til rette for frivillig initiativ for å stimulere til økt aktivitet og sosial deltakelse.
 • Ressurspersoner/koordinatorer i hver enhet og bo- og aktivitetssenter.
 • Nettverksgruppe for ressurspersonene, ledet av Frivilligsentralen.
 • Rekruttere og beholde frivillige i alle aldersgrupper.
 • Oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om frivillighetsmuligheter på kommunens internettsider, samt vedlikeholdt brosjyre til bruk ved rekruttering.
 • Samarbeid mellom enhetene. Eksempelvis flyktninger som frivillig i Omsorg, EFF og Frivilligsentralen.
 • Samarbeid med Eldrerådets frivilliggruppe for å spre informasjon i organisasjoner for eldre.
 • Samarbeidsavtaler med ulike aktører, i regi av Frivilligsentralen.
 • Tilby aktuelle ansatte opplæring i studiet Frivillighetskoordinering og Aktiv omsorg.
 • Enhetene arrangerer jevnlige samlinger/opplæring og informasjon til de frivillige.
 • Koble bruk av metoden «Aktivitetsdosetten» i sykehjem mer mot frivillige.
 • Utvikle etiske retningslinjer for frivillighet i tjenestene, inkludert informasjon til pårørende og taushetsløfter.
Publisert: 20.03.2018 13:58
Sist endret: 20.03.2018 13:58