Frivillighet

Frivillighet er et utbredt begrep i Norge der hovedinnsatsen legges ned i kultur- og idrettssektoren. Bare 10 prosent av det frivillige arbeidet i Norge skjer innenfor omsorgssektoren. Grensen mellom offentlig virksomhet, privat næringsliv og det sivile samfunn er i endring. Det vokser frem en erkjennelse om at det offentlige ikke kan, eller skal, løse alle oppgaver. Frivillige aktører gjør en betydelig samfunnsinnsats, og frivillig arbeid er et viktig supplement til de kommunale tjenestene.
kilde: Morgendagens omsorg (St.meld.nr. 29 2012-2013)

Tjenesteområdet Levekår har siden 2014 arbeidet etter en frivillighetsstrategi for å bidra til en god samhandling mellom tjenestene og frivillige enkeltpersoner, lag og organisasjoner. Dette arbeidet krever ildsjeler og motiverte ledere og må arbeides med kontinuerlig. Kommunen satser også på en styrking i frivillighetsarbeidet for eldre og pleietrengende. På den måten kan en oppnå økt livskvalitet for både de som mottar frivillig bistand, og for de som gir slik støtte.

Rekruttering og oppfølging av frivillige, samarbeid med frivilligsentralen og etablering av kontaktpersoner på alle bo- og aktivitetssenter er noen av tiltakene som er gjennomført. Det er etablert et faglig nettverk for frivillig arbeid slik at de ulike virksomhetsområder kan lære av hverandre. Det er utarbeidet informasjonsmateriell som skal invitere personer til å bli frivillig.

 «Aktivitetsdosetten» er tatt i bruk som metode ved ett bo- og aktivitetssenter. Aktivitetsdosetten innebærer at pasienter på sykehjem får en daglig «dose» med aktiviteter. Frivillige er delaktige i å utføre aktivitetene sammen med pasientene.

Omsorgsdistriktene har i 2016 knyttet til seg flere frivillige, og den frivillige innsatsen har økt.

Det å være frivillig kan være helsefremmende i seg selv og bør være en oppfordring til friske eldre å aktivisere seg med. Pårørende deltar ofte som frivillig og noen fortsetter å virke som frivillig. Bruk av yngre frivillige gir en større bredde i tilbudet. Ungdommer og unge voksne har andre ressurser. For å få til et godt tilbud for brukerne må det legges til rett for et godt samarbeid mellom de kommunale tjenestene og frivillige. Rekruttere og beholde frivillige er satstingsområde for ressurspersonene i tjenestene.

Publisert: 20.03.2018 13:52
Sist endret: 20.03.2018 13:57