Nye bo- og aktivitetssenter

Lokaliseringsstrategi

Bo- og aktivitetssenter er mindre stedbundne enn for eksempel skoler og barnehager. Hvor et bo- og aktivitetssenter er lokalisert er viktig, men det er ikke nødvendig å ha dekning på bydelsnivå. Ideelt sett bør det tas hensyn til følgende momenter når tomter vurderes:

 • Nærhet til det lokale livet med samfunns- og servicefunksjoner
 • Nærhet til høyverdige kollektivakser (både for ansatte og pårørende)
 • Gode uteområder med sansehage og turstier
 • Det bør tilstrebes opplevelser som park, frisør, kafe, butikk eller lignende ligger i gangavstand.
 • Geografisk spredning.

Basert på kriteriene bør nye bo- og aktivitetssenter søkes lokalisert i sentrum eller i bydelssentrum over en viss størrelse.

Størrelse på bo- og aktivitetssenter

Husbanken har utarbeidet en veileder  for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. For å nytte godt av Husbankens investeringstilskudd må bygningen oppfylle visse krav:

 • Være universelt utformet i henhold til NS 11001.
 • Ha energieffektive løsninger.
 • Tilfredsstille krav til brannsikring i risikoklasse 6 og ha sprinkleranlegg.
 • Tilfredsstille krav i arbeidsmiljøloven.
 • Være tilrettelagt for elektroniske hjelpemidler, varslingssystemer og annen velferdsteknologi.
 • Tilfredsstille krav i plan- og bygningsloven og byggeforskrift.

Husbanken legger også vekt på at boenhetene ikke skal ha institusjonslignende preg og omgivelser som kan virke stigmatiserende, antall boenheter som lokaliseres sammen skal ikke være for høyt. Det er en føring at boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljøer og ulike brukergrupper skal ikke samlokaliseres på en uheldig måte.

Et senter bør organiseres slik at bogruppene (antall beboere som bruker samme fellesstue/kjøkken) ikke blir for høyt. Ofte blir det anbefalt med grupper på 8 – 10 plasser. De minste gruppene er særlig gunstige for personer med demenslidelse.

Det er ingen entydig anbefalt størrelse på et bo- og aktivitetssenter. Et senter bør ikke være for lite for å oppnå noe stordriftsfordeler. Det er spesielt på bemanning om natten og til servicefunksjoner det oppnås stordriftsfordeler. Bemanning i den enkelte bogruppe (dagtid og kveld) er bare avhengig av antall plasser i gruppen og beboerkategori. Et bo- og aktivitetssenter bør ikke være mindre enn 60 plasser for å oppnå er robust fagmiljø og utnytte personellressurser godt nok, spesielt gjelder dette antall nattevakter. Det er vanskelig å gi en øvre grense for et maksimalt antall plasser men en antar at 120 plasser vil være stort nok. Det må for alle bo- og aktivitetssenter gjøres gode arkitektoniske grep slik at den enkelte bogruppe blir optimal både med tanke på beboernes trygghet og trivsel samt arbeidsforhold for de ansatte. Det er også viktig at det er god nok uteplass og jo større et bo- og aktivitetssenter bygges må det tilrettelegges for flere uteplasser. Større bo- og aktivitetssenter enn 120 plasser vil virke svært institusjonspreget og størrelsen vil føre til en stor oppsamling av syke eldre.

Tomtealternativer

Regulert tomt

Det er avsatt en tomt på ca 2 200 m2 på Sørbø (HUP1). Reguleringsplanen ble godkjent av bystyret i juni 2017 (b.sak 111/17). Det antas at denne tomten kan benyttes til et arealeffektivt bygg med 61 plasser.

Utvidelsesmuligheter

Bystyret har i økonomiplan 2017-2020 bedt om at det ses på utvidelsesmuligheter ved eksisterende bo- og aktivitetssenter og at Lunde bo- og aktivitetssenter prioriteres. Utvidelse av eksisterende bo- og aktivitetssenter er kommunens første valg når nye plasser skal fremskaffes jfr. vedtak i økonomiplan 2017-2020:

«Nye sykehjemsplasser. Bystyret ber om at det foretas en gjennomgang av eksisterende bo- og aktivitetssenter for å klargjøre utvidelsesmuligheter ved disse. Utvidelse av eksisterende bo- og aktivitetssenter er kommunens førstevalg når nye plasser skal fremskaffes. Eventuelle reguleringsendringer foretas dersom dette er nødvendig. Bystyret ber om at området rundt Lunde bo- og aktivitetssenter prioriteres, og tilrettelegging av Friplass og kunstgressbane vurderes i forbindelse med utvidelse av Lunde bo- og aktivitetssenter.»

En arbeidsgruppe har sett på muligheter for utvidelser av eksisterende bo- og aktivitetssentre. I studien er det blant annet vurdert gjeldende reguleringsplan, levetid/tilstand av bygningsmassen, brukervennlighet, muligheter for utvidelse på dagens tomt samt tomteutvidelser.

Det er muligheter for påbygg/endringer ved:

Lunde bo- og aktivitetssenter bør utvikles med nye plasser tilpasset personer med demens og en avdeling for personer med motorisk uro og aggresjonsproblematikk. Samtidig bør avdelingen for ynge personer med funksjonsnedsettelser lokaliseres med leiligheter som er innrettet for målgruppen i et mer sentrumsnært område. Den frigitte enheten kan da tas i bruk som botilbud for personer med demens slik det opprinnelig er bygget for.

Det anbefales at det blir foretatt en mulighetsstudie for området før regulering eventuelt igangsettes. I mulighetsstudie bør det blant annet ses på hvilke offentlige funksjoner området kan og bør inneholde, rivning av dagens bygg eller tilbygg/påbygg, sambruksmuligheter med mer. Mulighetsstudien bør omfatte hele området dvs. Lundehaugen ungdomsskole, Sørbø barneskole, Lunde bo- og aktivitetssenter, areal avsatt til parkering, idrett og grønnstruktur. Mulighetsstudie bør også vurdere idrettshall.

Rovik bo- og aktivitetssenter har muligheter for flere heldøgnsplasser. Det må i den forbindelse vurderes om dagens bygg skal beholdes eller rives. Utvidelse av tomt må også vurderes og eventuelt omreguleres.

Publisert: 20.03.2018 15:08
Sist endret: 20.03.2018 15:15