Fremtidens boform

Den enkelte innbygger har selv ansvar for bolig gjennom livsløpet. Kommunens rolle er å tilrettelegge for variert boligbygging. En videreføring av dagens innretting med å møte eldres behov for omsorgstjenester med institusjonsplasser vil trolig ikke være bærekraftig på sikt. Det må derfor tilrettelegges for at folk skal bo lengst mulig i eget privat hjem.

Å ta ansvar for egen helse gir trygghet, samtidig som trygghet for at hjelpen er der når du trenger den, har stor verdi for den enkelte. Gruppen av eldre mennesker øker i årene framover. Universelt tilpassede boliger vil kunne bidra til at eldre kan bli boende i egen bolig og i større grad være selvhjulpne. Det er viktig å planlegge lokalisering av baser for hjemmebaserte tjenester i tilknytting til boligprosjekter. Sammensatte boligmiljøer med møteplasser for ulike aktiviteter vil kunne redusere etterspørselen etter kommunale tjenester.

Ensomhet er en av faktorene som kan bidra til svekket helse. Ved å forebygge ensomhet og skape trygge bomiljø kan flere klare å bo lengre i eget hjem. Dette gjøres gjennom å legge til rette for sosiale nettverk ved å lage gode møteplasser i nærmiljøet. Det er viktig å være fysisk aktivitet for å opprettholde god helse og nærmiljøet må tilrettelegges for dette.

God planlegging i boområdene, med universell utforming, tilgjengelige aktivitetstilbud og fasiliteter kan forenkle bosituasjon for eldre og helsesvake. Ved å tilrettelegge som et demensvennlig samfunn, hvor næringsfunksjoner har kunnskap om hvordan møte personer med demens kan flere kunne bo lengre i eget hjem.

Boligkjeden for brukere med helse- og omsorgsbehov kan beskrives som delt i tre nivå der nivå 1 er egne boliger/leiligheter der tjenestene ytes som hjemmebasert. Nivå 2 omfatter omsorgsboliger med bemanning det meste av døgnet. De fleste tjenester ytes av ansatte i omsorgsboligen. Dette gjelder både tilbud til eldre og for personer med nedsatt funksjonsevne. Nivå 3 er institusjoner/sykehjem.

I Sandnes mangler ett ledd i boligkjeden mellom eget hjem og boliger med bemanning hele døgnet. Det manglende leddet kan beskrives som en bolig med livsløpsstandard «for folk flest» men uten stedlig fast bemanning hele døgnet. Det kan knyttes til en resepsjonsløsning som kan ha en koordinerende rolle for å fremme nettverksbygging og sosial utfoldelse. En slik boligløsning kan inneholde felleslokaler og uformelle møteplasser. Boligkompleksene bør ligge nær funksjoner som matbutikk, frisør, kafe og lignende. Slike tilbud kan utvikles i markedet.

Tilpasset hjelp, på rett trinn i omsorgstrappen, er nødvendig. For å oppnå dette bør fysioterapeut/ergoterapeut delta i kartleggingsbesøk. De kan vurdere rett hjelpemiddel og aktivitet som kan hjelpe en person til å klare seg i eget hjem. Timebaserte miljøarbeidertjenester til personer med funksjonsnedsettelser er forebyggende. Flere tilrettelagte botilbud og økt omfang av hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester skal bidra til at flere eldre mestrer å bo trygt hjemme lenger.

For personer med stor helsesvikt og som har omsorgsutfordringer som ikke kan løses i eget hjem vil det være behov for tilrettelagte omsorgsboliger og sykehjem. Dette kan dreie seg om korttidsopphold som rehabilitering eller avlastning til at de skal motta tjenester over lengre tid. Noen skal tilbringe livets siste dager, andre skal leve et langt liv der. Noen trenger mye rom rundt seg for ikke ha negativ innvirkning for andre mens andre har stort behov for fellesskap. Det er derfor ikke bare et svar på hvordan femtidens bolig/sykehjem skal bygges og organiseres, men det kreves et mangfold av løsninger.

I stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg foreslås det noen grunnleggende prinsipper:

  • «Smått er godt». Små avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger.
  • Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov.
  • Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg med helse- og omsorgsformål.
  • Boligløsninger som er tilrettelagt for ny velferdsteknologi og alle nødvendige bofunksjoner.
  • En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning. Slik kan en få sykehjem i egen bolig, og egen bolig i sykehjem.

Botilbudene skal heller ikke bare fungere godt for beboerne, de skal også legges til rette for og gi plass til pårørende og gi et godt arbeidsmiljø for tjenesteutøverne. Det fremholdes også at behovet for ulike korttidsplasser er økende, og de bør så langt som mulig skilles fra bo- og institusjonstilbud som er innrettet for lengre opphold.

Publisert: 20.03.2018 15:18
Sist endret: 20.03.2018 15:18