Demografisk utvikling

 Folkehelsen i Sandnes kjennetegnes av generelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner. Samtidig er det sosiale ulikheter i befolkningens helse, og det er tendenser som tyder på at disse er økende. Det pekes på fem hovedområder hvor Sandnes kommune har særlige utfordringer og muligheter:Utdrag fra rapport Folkehelsen i Sandnes Helsetilstand og påvirkningsfaktorer, vedlegg til planstrategi 2016-2019 Bsak 28/16

  • økte sosiale ulikheter
  • større mangfold i befolkningen
  • muligheter for hverdagsaktivitet
  • psykisk helse, deltakelse og tilhørighet
  • flere eldre

Det er viktig å ha oversikt over endringer i befolkningsutvikling for å kunne dimensjonere tjenestene og være i forkant av utviklingen. Tjenestene gis til personer i alle aldre, mange yngre får omfattende tjenester. Personer over 80 år har ofte store behov og Sandnes vil få en stor økning denne aldersgruppen fram mot 2030. Det er stadig flere personer i aldersgruppen 67 -79 år og yngre som er brukere av omsorgstjenestene. Samme trend gjelder også på landsbasis. Sandnes har en ung befolkning og yngre som har behov for tjenester vil sannsynligvis ha behov for dette i lang tid.

 Prognosen for antall eldre over 80 år viser at det er en markant økning i antall personer og at andelen av det totale innbyggertallet vil øke fra 2,9 prosent i 2018 til 4,2 prosent i 2030.

  

Publisert: 07.03.2018 09:49
Sist endret: 07.03.2018 10:17