Tiltaksliste demens

  • Tilby undervisningsopplegget «demensvennlig samfunn» fra Nasjonalforeningen for folkehelse til ulike samfunnsaktører/næringsliv.
  • Avsette midler til stilling som demenskoordinator.
  • Innføre systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens.
  • Tilbud om kurs og veiledningsgrupper til nydiagnostiserte og deres pårørende.
  • Vurdere mulighet for å innføre besøksvenn/aktivitetsvenn rettet mot hjemmeboende personer med demens.
  • Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som GPS, aktivitetskalender eller lignende, tilpasset den enkeltes behov.
  • Videreføre utvidet dagaktivitetstilbud.
  • Ansatte som arbeider på avdelinger for mennesker med demens benytter VIPS (personsentrert omsorg) som arbeidsmetode.
  • Etablere prøveprosjekt med to brukerstyrte senger.
  • Etablere botilbud som kan ivareta brukere med sterk motorisk uro og aggresjonsproblematikk.
Publisert: 20.03.2018 14:04
Sist endret: 20.03.2018 14:37