Tilpassede tjenester gjennom hele sykdomsforløpet

Det er et mål at alle skal gis mulighet til å bo hjemme lengst mulig og motta individuelt tilrettelagte tjenester i eget hjem. Det er en utfordring å tilrettelegge tjenestene for personer med demens slik at den enkelte og de pårørende opplever trygghet og sikkerhet. For å kunne mestre hverdagen og leve et så selvstendig liv som mulig er det viktig med kontinuitet i hjemmetjenesten, aktivitetstilbud og avlasting.

Det finnes også ulike teknologisk hjelpemidler, som elektroniske kalendere, dagsplaner, døralarm/matter og GPS-sendere som vil kunne bedre omsorgen for hjemmeboende personer med demens. Her må en samarbeide med hjelpemiddelsentralen for å finne best egnet hjelpemiddel. Mye kan også anskaffes på privat marked og pårørende må informeres om hvilke muligheter som finnes. Når personer med demens trenger sykehjemsplass eller heldøgnsplass er de optimale rammebetingelsene små bogrupper i et oversiktlig fysisk miljø med få beboere og et stabilt personale med nødvendig kompetanse. Det bør være direkte tilgang til tilrettelagt uteareal og det bør legges til rette for sosiale felleskap.

I noen tilfeller viser en del mennesker med demens sterk motorisk uro eller aggressivitet. Det er i slike tilfeller behov for et spesielt tilrettelagt botilbud. Dette for å ivareta både personell, andre brukere og ikke minst personene som har en slik tilstand. De miljøterapeutiske rammene vil kunne avhjelpe uro og aggresjon. En slikt botilbud har ikke kommunen i dag og må planlegges utbygget.

Publisert: 20.03.2018 14:33
Sist endret: 20.03.2018 14:38