Kunnskap og kompetanse

Ansatte i omsorgstjenesten må ha nødvendig kompetanse innen demensomsorg for å sikre langsiktig kvalitetsforbedring av tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Det må derfor gis mulighet for grunn-, etter- og videreutdanning. Opplæringstiltak må tilrettelegges slik at ansatte som arbeider med personer med demens får god opplæring og at andre får mer generell basiskunnskap.

Kommunen har etablert studiegrupper som bruker opplæringsverktøy utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Verktøyet er tilpasset alle grupper av ansatte. Opplæringsverktøyet har fokus på å øke kompetanse innen demensomsorg og miljøterapi. Kommunen må satse videre på Demensomsorgens ABC program.

Ansatte ved flere demensavdelinger har gjennomgått opplæring i VIPS (personsentrert omsorg). Målet med personsentrert omsorg er å styrke identiteten, fremme brukerinvolvering og tilpasse aktiviteter til den enkelte.  Et annet mål med personsentrert demensomsorg er å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt og bidra til å opprettholde selvstendighet så langt det er mulig. Det er ønskelig at det nyttes VIPS som arbeidsmetode i de institusjonene hvor det arbeides med mennesker med demens.

Videre gis det veiledning og opplæring i bruk av tvang og fokus på tillitsskapende tiltak, jf pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Omsorgstjenestene må ha fokus på å fortsatt styrke den etiske

kompetansen gjennom systematisk refleksjon, i tillegg til veiledning om bruk av tvang med fokus på tillitsskapende tiltak, jf pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Det er behov for økt kulturell forståelse og kompetanse om personer med minoritetsspråklig bakgrunn og mennesker med utviklingshemming som utvikler demens, samt behandling og håndtering av personer med utfordrende adferd.

Lege og pleiepersonell på institusjon må sikre god kartlegging og dokumentasjon av behandlingsløp ved forverring for å unngå unødig innleggelser i sykehus. Det er viktig at fastlegene har god kompetanse og kunnskap om demens og god oversikt over kommunens tilbud.

Det må tilbys veiledning til pårørende, både om praktiske og økonomiske forhold i tillegg til mer sykdomsrelaterte emner. Dette kan ivaretas av personell på institusjon, hjemmetjenesten eller av egen demenskoordinator i kommunen.

Gjennom etablerte fagnettverk opprettholdes godt samarbeid og kompetanseformidling med spesialisthelsetjenesten.

Publisert: 20.03.2018 14:26
Sist endret: 20.03.2018 14:37