Forekomst

Forekomsten av demenssykdom øker sterkt med økende alder. Det finnes per i dag ingen studie som har kartlagt nøyaktig forekomst av demenstilfeller i Norge. Helsedirektoratet arbeider med å utvikle gode verktøy for å innhente og analysere data fra ulike registre. Oppsummert IPLOS –tall fra 2015 viser at 17 472  personer var registrert med diagnose demens, men tallene er underrapportert. Antallet viser kun personer som mottar kommunale tjenester på rapporteringstidspunktet. Det er ukjent hvor mange personer som lever med udiagnostisert demens. Alzheimer Europe presenterte i 2013  prevalens tall for Norge basert på europeiske studier. Anslagsvis er det 78 000 personer med demens, noe som tilsvarer cirka 1.55 prosent av befolkningen. Av disse anslås 4 000 å være under 65 år. Det er beregnet at antallet personer med demens vil fordobles fram mot 2040, forutsatt at dagens utvikling fortsetter (Demensplan 2020).

Flere personer med minoritetsbakgrunn blir diagnostisert med demenssykdom. Dette utfordrer helsepersonell på kunnskap om kultur og språk. Vi ser også en økning blant personer med utviklingshemming, noe som kan forklares med at levealderen for personer med utviklingshemming har økt de siste 20 årene, og at de har en høyere risiko for å utvikle demens enn befolkningen generelt.

Personer med demens trenger pleie og omsorgstiltak.  Det antas at cirka halvparten av alle personer med demens i Norge i dag bor i eget hjem. De øvrige bor på institusjon. Anslagsvis 84 prosent av beboerne på sykehjem har demenssykdom. Hos personer med demens som legges inn på sykehjem har 30 prosent mild demens, 50 prosent moderat demens og 20 prosent alvorlig demens.

Forekomst i Sandnes

Tabellen under viser prevalens (beregnet antall tilfeller) av demens i Sandnes. Beregningen er basert på prevalens fra Folkehelserapporten og SSB sin framskrivning av folkeveksten i Sandnes (moderat vekst).

Framskriving av antall personer med dmeens i Sandnes for planperioden
Alder Prevalens (%) 2017 2020 2025 2030
65-69 1 29 32 36 29
70-74 2 48 53 60 66
75-79 6 89 111 143 165
80-84 18 196 212 282 357
85-89 32 218 235 272 370
90 år eller eldre 41 166 184 211 250
Sum   746 827 1004

1257

Om en regner med at hver person som utvikler demens har 4 pårørende er det i Sandnes trolig 3000 mennesker berørt av demenssykdommer i 2017 og økende til 5000 i 2030.


Slike prognoser fordrer at kommunen har tiltak som tilrettelegger for personer med demens i ulike faser av sykdommen, og som ivaretar et optimalt funksjonsnivå så lenge som mulig.

Publisert: 20.03.2018 14:11
Sist endret: 20.03.2018 14:37