Fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbud

Personer med demens har en hverdag som ofte er preget av mangel på sosial og sansemessig stimulering. Dette kan føre til isolasjon, angst og depresjon. Demens fører også til økende behov for hjelp av andre. Gode dagtilbud er et viktig element i samspillet med pårørende og kan bidra til å forebygge og utsette behov for heldøgnstilbud.

På Austrått og Lura bo- og aktivitetssenter er det etablert et bydekkende dagtilbud for personer med demens. Austrått bo- og aktivitetssenter har i tillegg et dagtilbud til yngre personer med demens. Det er i dag utvidede åpningstider, uten at kapasiteten er utnyttet fullt ut. Alle andre aktivitetsavdelinger har også gjester med demens, men en ser at det er en fordel å samle tilbudet til denne brukergruppen. Tilbudene må tilpasses den enkeltes ønsker og interesser. Det kan derfor være aktuelt å se på mer fleksible åpningstider på dagsentrene. Det må etterspørres «hva er viktig for deg?», hvor tilbudet tilrettelegges ut fra den enkeltes preferanser og behov.

Samarbeidet med frivillige må videreutvikles slik at en kan tilby aktivitetsvenn og besøksvenn til hjemmeboende med demens.

Kommunen bør også se på muligheten for å tilby brukerstyrte senger i enkelte tilfeller. Vissheten om at det finnes et høyere omsorgsnivå en kan benytte seg av ved behov, er ofte den tryggheten som skal til for at pasienter og pårørende kan klarer seg uten institusjonsplass.

Pårørendes grad av belastning må kartlegges og hjelp må tildeles etter individuell vurdering av behovet. For tjenestetilbudet skal ha avlastende effekt for pårørende, bør det gis med tilstrekkelig intensitet slik at det oppleves som en reell avlastning.

Publisert: 20.03.2018 14:31
Sist endret: 20.03.2018 14:37