Diagnostisering og oppfølging etter diagnose

Rett diagnose gir pasient, pårørende og tjenesteapparatet mulighet til å iverksette nødvendige tiltak tilrettelagt pasientens behov. Utredning er ofte et samarbeid mellom legetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten samt spesialisthelsetjenesten.

I Sandnes er det etablert fire demensteam i tilknytting til omsorgsdistriktene. Demensteamene er fastlegens forlengede arm når det foreligger mistanke om en demensdiagnose. Målet er at utredningen starter så tidlig som mulig for å kunne gi rett veiledning og hjelp i tidlig fase.

Teamene er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere og ergoterapeuter. Teamene bidrar i utredningen ved å dra på hjemmebesøk for samtale og kartlegging. Per i dag løses disse oppgavene innenfor eksisterende stillingshjemler. Dermed er det begrenset hvilke oppgaver teamet kan ivareta utover kartleggingen.

Flere uttrykker behov for å ha noen å kontakte etter at demensteamet har gjennomført kartleggingen. Det er nødvendig å se på organiseringen av demensteamet for å møte fremtidens behov. Erfaring fra Grimstad kommune viser at systematisk oppfølging av nydiagnostiserte personer med demens og samarbeid med pårørende kan forebygge sykdom, gi økt livskvalitet og forsinke behovet for mer omfattende tjenester. Det er behov for å vurdere demensteamenes organisering og oppgaver samt en egen stilling som demenskoordinator.

Det er viktig med gode samarbeidsrutiner med fastlegene for å sikre riktig utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med demens. Legetjenesten må ha god kompetanse og kunnskap om demens, samt god oversikt over hvilke tilbud som finnes i kommunen. Dette gjelder tilbud som er aktuelle for pasienter og tilbud til pårørende.

Pårørende til personer med demens har en krevende omsorgsituasjon og er ofte utsatt for helseskade på grunn av dette. De trenger kunnskap om sykdommen, behandling og tiltak, og må inkluderes i utredningsarbeidet. Dette er med på å gi økt trygghet til å håndtere sykdommen og leve med den syke.

Publisert: 20.03.2018 14:29
Sist endret: 20.03.2018 14:37