Demens

Dette kapittelet omhandler demensomsorgen spesielt. Det bygger på offentlige bakgrunnsdokumenter samt gjennomgang av erfaringer i kommunen.

Regjeringen har lansert «Demensplan 2020» hvor målsettingen er et mer demensvennlig samfunn som tar vare på og integrer personer med demens i felleskapet. Planen tydeliggjør hvordan kommunen bør løse denne utfordringen, samtidig som antall personer med demens er økende. Fokusområder vil være:

  • Forebygging
  • Kunnskap og kompetanse
  • Diagnostisering og oppfølging etter diagnose
  • Fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbud
  • Tilpassede tjenester gjennom hele sykdomsforløpet
  • Deltakelse og involvering

Demensomsorgen i Sandnes skal preges av et helhetlig og tilpasset tilbud, tidlig utredning og veiledning til både pasienter og pårørende. For å klare detter kreves et godt samarbeid både internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.

Bakgrunn

Demens forårsakes av forskjellige hjernesykdommer og kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusert evne til å fungere i dagliglivet. Det viktigste kognitive symptomet er redusert hukommelse. Personer som rammes av demens får vansker med å anvende innlærte ferdigheter eller å mestre dagliglivets funksjoner. En del viser manglende innsikt, motorisk uro eller aggressivitet. Andre symptomer kan være angst, depresjon, hallusinasjoner og apati. Mange vil i startfasen kunne være deprimerte, engstelige og trekke seg tilbake. Senere i forløpet vil det kunne være større endringer i personlighet og væremåte.

De vanligste formene for demens er Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Utover dette kan demens oppstå ved en rekke mindre hyppig forekommende hjernesykdommer. De ulike typer demenslidelser krever ulik type forståelse og tilnærming. Funksjonsnivå vil være ulikt i de ulike stadier av sykdommen og etter hvert som sykdommen utvikler seg.

Demenslidelse refereres ofte til som en pårørendesykdom. Ikke bare bruker blir rammet, men i stor grad de nærmeste pårørende og det sosiale nettverket. Om vi regner med de nærmeste pårørende, er minst 250 000 mennesker berørt av demenssykdommer i Norge.

Publisert: 20.03.2018 14:02
Sist endret: 20.03.2018 14:37