En god hverdag - for alle!

Planen «En god hverdag for alle» erstatter omsorgsplanen «Den gode og aktive omsorg». Planen dekker en bred brukergruppe og skal bygge opp om at brukerne opplever gode dager. Planen omfatter primært brukere som får tjenester fra omsorgsdistriktene, enhet for funksjonshemmede og Samordningsenheten.

Sentrale grep

Planen prøver å dreie tjenestene fra en passiv omsorg til å bli en aktiv tjeneste rettet mot forebygging og helsefremmede tiltak. Tjenestene skal bygge opp under den enkeltes liv slik at de kan få og ha en aktiv og meningsfull tilværelse.

Oppsummert kan hovedmålene uttrykkes på denne måten:

  • Innbyggerne skal oppleve å være selvstendig i eget liv.
  • Innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem.
  • Tjenester skal gis på laveste effektive nivå.
  • Tjenestene skal preges av stor grad av brukerinvolvering.

Dette betyr at ingen skal bli fratatt oppgaver som de kan utføre selv. Dersom det er behov for tjenester skal de gis på så lavt nivå som mulig.

Tjenestene skal utvikles sammen med bruker, pasient og pårørende. Det må satses på en faglig sterk tjeneste, med vekt på kompetanse, forebygging, rehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi.

Det må satses på ulike boformer etter brukerne sine behov i dag og i årene framover.

Hjemmetjenesten vil få flere brukere med komplekse problemstillinger og skal også bidra med å forebygge og utsette funksjonssvikt.

 

Planen ble vedtatt i Bystyret 05.02.2018.

Rapportering

Planen vil være i kontinuerlig utvikling og tiltakene kan endre seg underveis.
Det skal rapporteres hvert annet år på status av planen til utvalg for helse- og sosialtjenester.
Planen skal revideres hvert 4. år, første gang 2021.

 

Publisert: 02.02.2018 11:48
Sist endret: 27.08.2020 08:10