Boligsosial handlingsplan

Innhold

Boligsosial handlingsplan

Visjonen for det boligsosiale arbeidet i Norge er at Alle skal bo godt og trygt.  Det boligsosiale arbeidet handler om å skaffe boliger til vanskeligstilte og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. De vanskeligstilte er uten egen bolig, står i fare for miste boligen sin eller bor i uegnet bolig eller bomiljø.

Innledning

Boligsosial handlingsplan 2016-2022 omhandler først og fremst boligframskaffelse til vanskeligstilte. Planen berører også tjenestetilbudet som kommunen trenger for å kunne bistå brukere med å bo. Planen kommer derimot  ikke inn på tjenestenes metodikk eller omfang. Dette overlates til de respektive temaplanene for tjenesteområdene.

Boligsosialt arbeid kjennetegnes av svært sammensatte problemstillinger, både ved framskaffelse av boliger, jenesteutøvelse og koordinering. Utfordringene medfører behov for tverrfaglig samarbeid, noe som tilfører ytterligere kompleksitet til arbeidet.

Målgrupper

Det er verdt å merke seg at dette er en generell beskrivelse, og at det vil også være vanskeligstilte på boligmarkedet somfaller utenom disse målgruppene.

Enkeltpersoner og familier med lave inntekter. Behov for bistand til å skaffe bolig for denne brukergruppen vil i stor grad variere i takt medendringer i arbeidsmarked og prisnivå på bolig- og utleiemarkedet.

Flyktninger - I kommunens arbeid med mottak av flyktninger, er kommunen ansvarlig for framskaffelse av bolig ved førstegangsbosetting. Målgruppen omfatter både enslige mindreårige, enslige men og store og små familier med barn. De har også svært varierende språkkunnskaper og kjennskap til å bo i norske boliger.

Personer med funksjonsnedsettelser- Brukergruppen omfatter både mennesker med en psykisk utviklingshemming og lignende tilstander samt mennesker som har omfattende skader og hjelpebehov grunnet fysiske funksjonsnedsettelser, sykdom eller skader. Gruppen omfatter unge voksne som bor i foreldrehjemmet og personer som har behov for et høyere omsorgsnivå. For mange i målgruppen er boligbehovet godt kjent over lang tid, mens for noen oppstår boligbehovet akutt etter skade/ulykke.

Personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser - Brukergruppen kan i hovedsak deles inn i tre hovedgrupper, mennesker med rusavhengighet, mennesker med psykisk lidelse og mennesker med ROP-lidelser (samtidig utfordringer med rus og psykisk helse). Brukergruppen har varierende behov for bolig og oppfølgingstjenester.

Bostedsløse -I den nasjonale NIBR kartlegging fra 2012 hadde Sandnes 244 bostedsløse4. Dette er 3,6 bostedsløs per 1.000 innbyggere. Til sammenligning var det nasjonale snittet på 1,26 og 2,23 i de fire største byene. Karleggingen viste større andel av økonomisk vanskeligstilte og en mindre andel med kjent rusproblematikk enn ellers i landet. Ny kartlegging gjennomføres høsten 2016 med en særskilt analyse av Sandnes.

Statlige føringer
Statlige føringer 
Hovedmål Innsatsområder Målsettinger

Alle skal ha et godt sted å bo

Hjelp fra midlertidig til varig bolig

 • Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig.
 • Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder.
 • Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid imidlertidig botilbud.
 • Rask bosetting av flyktninger i kommunen
 

Hjelp til å skaffe en egnet bolig

 • Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene.
 • Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø.
 • Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet.
 • Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig.
Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet Forhindre utkastelser
 • Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen.
  Gi oppfølging og tjenester i hjemmet
 • Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon.
Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv Sikre god styring og målretting av arbeidet
 • Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og  forvaltningsnivåer.
 • Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne.
  Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon
 • Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører.
   Planlegge for gode bomiljøeer
 • Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanlegging. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet.
Planens oppbygging

Boligsosial handlingsplan for Sandnes kommune 2016-2022 består av en strategidel og et handlingsprogram.

Strategidelen omfatter kapitlene 2-4 og handlingsprogrammet finnes i kapittel 5.

 • I kapittel 2 beskrives rammebetingelsene for det boligsosiale arbeidet i Sandnes kommune, herunder relevante utviklingstrekk i samfunnet, statlige økonomiske boligsosiale virkemidler og overordnede føringer for arbeidet og kommunale planer.
 • Kapittel 3 fremstiller måloppnåelsen i handlingsprogrammet 2013-2015. Kapitlet inneholder kortfattete evalueringer av iverksatte, videreførte og avsluttede tiltak i perioden.
 • Planens dybdeområder i kapittel 4 omfatter behovsgrunnlag, boligframskaffelse og oppfølging av leietakere, drift og vedlikehold og salg, samt nærmiljø.

I kapittel 5 presenteres handlingsprogrammet som oppsummerer behovsgrunnlaget for planperioden. Det gis også en oversikt over vedtatte boligsosial investeringstiltak.

 

Mål

Strategier:
 • Nok boliger
 • Varig bolig framfor midlertidig
 • Rett bolig til rett person
Tiltak

- Etablering av småhus

 •  Videreføring av 2 småhus for personer med rusproblematikk per år.

- Framskaffelse av flere gjennomgangsboliger og tilpassede boliger

 •  Videreføring av 30 ordinære gjennomgangsboliger per år.
 • Utvidelse til 12 ordinære gjennomgangsboliger til flyktninger per år.
 • 2 ordinære gjennomgangsboliger til ettervern av personer som har gjennomgått TSB.
 • 12 samlokaliserte boliger og personalbase for personer med psykiske helseutfordringer i 2020.
 • Ett botiltak med 10-12 omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med funksjonsnedsettelser per år. Innkjøp av 2-3 boliger nær base bør inkluderes i prosjektene. Ett av botiltakene i perioden kan være uten heldøgnstjenester.
 • Ett botiltak med 4-6 omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med funksjonsnedsettelser og store adferdsutfordringer.
 • Relokalisering av ett botiltak med 8-10 plasser for yngre personer med fysiske funksjonsnedsettelser.

- Utredning:

 • Flere private utleieboliger/profesjonelle utleieaktører: «Kommunen gjennomfører en utredning med tanke på utlysning av konkurranse til private utbyggere for å framskaffe leieboliger for vanskeligstilte der kommunen inngår langsiktige leieavtaler i forhold til flyktninger» (bsak 117/14).
 • Utplassering av småhus: «Bystyret ber rådmann sikre at utplassering av småhus i henhold til Boligsosial handlingsplan prioriteres høyt. Bystyret ber om prinsipiell behandling av utplassering av småhus» (bsak 119/15).
 • Bruk av fortrinnsrett: Fremme sak for bystyret om prinsipper og retningslinjer for bruk av fortrinnsrett.
Strategier:
 • Forebygge at behovet for kommunal bolig oppstår
 • Forhindre utkastelser
 • Oppfølging etter behov 
Tiltak

- Tilstrekkelig med ressurser til oppfølging av boforholdet, eksempelvis:

 • Miljøvaktmester
 • Teknisk driftsoperatør
 • Introduksjonsprogrammet
 • Veiledning og informasjon i Boligtjenesten
 • Boveiledere i NAV

- Oppfølging av husleierestanser

- Utredning:

 • Kommunal husleienivå og bostøtteordning: «Bystyret ber rådmannen foreta nødvendig kartlegging av eboersituasjonen i kommunale boliger for å få fram nødvendig beslutningsgrunnlag for avklaring om innføring og innretning av en kommunal bostøtteordning» (bsak 157/12). Spørsmålet om endring av dagens kommunens husleieprinsipp for kommunale utleieboliger inngår i arbeidet med grunnlag i utredningen fra styret i Sandnes Eiendomsselskap og bystyrets behandling av denne 17.10.2016
Strategier:
 • Fortsatt god forankring og prioritet
 • Samhandling og klar ansvarsfordeling i konsernet
 • Kunnskapsbasert tilnærming
 • Faglige oppdaterte medarbeidere
 • Innovasjon i organisering og tiltak
 • Fortsatt nært samarbeid med Husbanken
Tiltak

- Gjennomgå system for rapportering og framskaffelse av statistikk

- Forbedre rutiner i konsernet for framskaffelse av tomter

- Utvikle system for informasjon ved etablering av botilbud

- Samordning før oppstartsmøter og møter med Tomteselskapet om boligsosiale formål

- Bidra til at boligsosiale behov blir ivaretatt i kommuneplan

- Vurdere om boligsosiale formål er hensiktsmessig ivaretatt i foretakenes eierstrategier

- Tilstrekkelig ressurser til oppfølging og gjennomføring av boligsosial handlingsplan

- Følge opp programavtale med Husbanken

- Utredning:

 • Evaluering av Rossåsen pilotprosjekt: «Erfaringer med Rossåsen-pilotprosjekt evalueres høsten 2017» (formannskaps sak 81/14).
 • Utarbeide retningslinjer for salg av kommunal utleiebolig til leietaker inkl. fastsettelse av kjøpesum. Saksframlegg 99-16 fra styret i Sandnes Eiendomsselskap KF 28.06.2016 og bystyrets behandling av denne 17.10.2016 legges til grunn.

 Vil du lese hele planen?

Trykk her for å lese hele planen

 

 

Publisert: 04.05.2017 09:09
Sist endret: 02.02.2018 12:09