Demens og demensutredning

Innhold

Demens og demensutredning

Dersom du har hukommelsesvansker kan kommunen bistå ved utredning for demenssykdom. Demens kan føre til problemer med hukommelse, språkforståelse og orienteringsevne.

Ny demenskoordinatorstilling er etablert høst 2018. Demenskoordinator følger opp pasienter med demensdiagnose inntil de ivaretas av andre tjenester. Koordinator vil samarbeide med både hukommelsesteam,tildelingskontor og hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon:

Synnøve Salte, tlf 51 68 15 16

Besøksadresse: Trones bo og eldresenter, 2 etg, Jadarveien 2.

Epost: demenskoordinator@sandnes.kommune.no

Hukommelsesteam

Kommunens hukommelsesteam består av ergoterapeuter og sykepleiere.  De er ressurspersoner og er behjelpelig med kartlegging og utredning av demens.

 • Bidra til at flest mulig i samarbeid med fastlegen får stilt riktig diagnose, og dermed kan få riktig behandling.
 • Være med å finne et best mulig tilrettelagt tilbud ut fra personens (eventuelt pårørendes) behov.
 • Være bindeledd mellom pasient og pårørende og hjelpeapparatet for øvrig.

Teamet tar kontakt for å avtale hjemmebesøk hvor også pårørende er tilstede. Hjemmebesøket tar ca 2 timer og tar sikte på kartlegging av:

 • Aktivitetene i dagliglivet/hjemmet
 • Mental funksjon og atferd
 • Pårørende sin situasjon
 • Nettverk
 • Hjelpebehov

Etter hjemmebesøket ferdigstilles innsamlede data og utredningspapirene sendes til fastlegen, for videre behandling der.

I etterkant av utredningen vil det i mange tilfeller være behov for et oppsummeringsmøte med alle innvolverte parter. Hukommelsesteamet bestiller i så fall tid for dette hos den aktuelle fastlegen.

Det er fastlegen som skal informere pasient og pårørende om resultatet.

Hvordan går du frem

Ta kontakt med fastlegen eller kommunen for å få en utredning fra hukommelsesteamet. 

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret er en avdeling under Samordningsenhet.

Post adresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Strandgaten 147

Telefon i kontortiden: 948 18 535

Demenskoordinator:

Synnøve Salte, tlf 51 68 15 16

Besøksadresse: Trones bo og eldresenter, 2 etg, Jadarveien 2.

Epost: demenskoordinator@sandnes.kommune.no

Det finnes flere typer demenslidelser. Det gir ulike utslag på symptomer, spesielt i utbruddsfasen. Man skiller mellom demenssykdom som kommer gradvis og nesten umerkelig, og demens som oppstår etter annne sykdom, for eksempel hjerneslag.

Det finnes også sjeldnere typer av demenslidelser hvor hukommelsen i starten ikke er særlig nedsatt, men hvor evnen til å klare seg i dagliglivet blir påvirket. Noen ganger fører symptomene til personlighetsforandring og forandret stemningsleie.

10 tidlige tegn på demenssykdom

Det er svært viktig at rett demensdiagnose blir satt, da helst så tidlig som mulig med tanke på å få den mest effektfulle hjelp.

Ta kontakt med din fastlege eller ta kontakt med Tildelingskontoret i Sandnes for hjelp til utredning og informasjon om aktuelle hjelpetiltak. Kommunens hukommelsesteam kan bistå fastlegen i utredning av demens.

Aktuelle hjelpetiltak fra kommunen

Kommunen har ulike hjelpetilbud som kan være aktuelt å bistå en person med demens:

 • Hjelp til utredning av kognitiv svikt/demens kan gjøres ved henvendelse til demenskoordinator.
 • "Tidlig oppfølging demens" er et lavterskeltilbud fra demenskoordinator som består i 1-3 besøk med bruker og/evt pårørende i løpet av 6-12 måneder. Henvisning kan komme fra bruker selv, pårørende, fastlege eller poliklinikk.
 • Fysio-/ergoterapitjenesten kan bistå med tilrettelegging av hjelpemidler som kan lette dagliglivets gjøremål.
 • Trygghetsalarm kan være et nyttig hjelpemiddel.
 • Det kan være aktuelt med bistand av hjemmesykepleie eller hjemmehjelp for å kunne bo hjemme.
 • Tiltakspakke demens er et tilbud som gis av hjemmesykepleien. Det innebærer regelmessig oppfølging og veiledning vedrørende det å leve med demenssykdom. Oppfølgingen gjennomføres ved planlagte samtaler med bruker og pårørende for å avklare situasjonen og avdekke eventuelle hjelpebehov. 
 • Dagaktivitetstilbud gir mulighet til å få bedre struktur på døgnet, delta på ulike aktiviteter, regelmessige måltider og sosial sammenkomst. Her finner du mer informasjon om dagtilbud.
 • Kommunen har eget tilbud for yngre personer med demens. Ved Austrått bo- og aktivitetsssenter er det tilrettelagt dagaktivitetstilbud samt en egen sykehjemsavdeling.
 • Avlastningsopphold i sykehjem kan gis når pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 • Langtidsopphold i sykehjem kan være et aktuelt tilbud for personer som ikke lenger kan ivaretas i eget hjem.

Andre tilbud til deg som har demens

For deg som har demens finnes det følgende tilbud:

 • Demensskole. Dette er et tilbud for personer over 65 år med demensdiagnose. Tilbudet er i samarbeid med Sola kommune og SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) ved Helse Stavanger. NB tilbudet er utsatt på ubestemt tid på grunn av corona-pandemien.
 • Samtalegrupper for personer med demens under 65 år.

Personer med demens kan få kontakt med frivillige gjennom ordningen Aktivitetsvenn. Sandnes kommune ved frivilligsentralen samarbeider med Sandnes demensforening om å rekruttere frivillige. Les mer her på Nasjonalforeningen for folkehelsen sin nettside

Demensvennlig samfunn

Sandnes kommune har som mål å være et demensvennlig samfunn. Du kan lese mer om demensvennlig samfunn ved å klikke på denne linken.

Pårørendeskole/kurs/samtalegrupper

Tilbud i regionen rettet mot pårørende til personer med demens.

Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller i institusjon. Gjennom forelesninger og samtaler får du kunnskap om demens, treffer pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Nasjonalforening i Rogaland og Nasjonalforening Sandnes demensforening tilbyr ulike kurs og samtalegrupper.

Pårørendeskole 2021 starter 16. februar. kurset koster kr 300,- per deltaker.

Informasjon om demens og nyttige nettsteder

https://helsedirektoratet.no/demens

https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens

http://nasjonalforeningen.no/demens/

https://www.aldringoghelse.no/

https://www.parorendesenteret.no/hjem

Helsedirektoratet på Facebook

Demensinfo.no

Demenslinjen: 23 12 00 40 - en nasjonal telefontjeneste hvor en får kontakt med spesialsykepleiere for spørsmål om demenssykdom eller hvilke tilbud som finnes.

Appen "kunnskap om demens" er laget for deg som arbeider med personer med demens eller som daglig er i kontakt med eldre mennesker. Appen kan lastes ned på mobile enheter.

Aldring og helse har nyttig informasjon til både pårørende og helsepersonell om hvordan en møter minoriteter som har demenssykdom. Les mer på deres nettsider  https://www.aldringoghelse.no/demens/minoriteter/

Aldring og helse har laget informasjonmateriell og utredningsverktøy for samisk språk og kulturforståelse https://www.aldringoghelse.no/demens/samisk/norsk_tekst/

Publisert: 02.01.2017 14:12
Sist endret: 18.11.2020 14:13