Avlastning

Innhold

Avlastning

Avlastningstiltak er en tjeneste til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Hvem kan søke?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du søke om avlastning.

Søke om avlastning

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

  1. Fyll ut søknadsskjemaet som du laster ned ved å klikke på linken Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pd, 115kB  Beskriv helsetilstanden din og hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjenestetilbud som passer best for deg.
  2. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjenesten.
  3. Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten eller Mestringsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Behandling av søknad

 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Samordningsenheten eller Mestringsenheten som behandler søknaden.

Kontakt Samordningsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Strandgata 147

Telefon i kontortiden: 948 18 535

Kontakt Mestringsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Haakon 7's gate 6, 1. etg.

Telefon i kontortiden: 976 00 832

Pris

Tjenesten er gratis. 

Avlastning på dagsenter for eldre

Har pårørende behov for avlastning så kan et dagtilbud som gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak være noe for deg.

Les mer om dagsenter for eldre her.

Avlastning på sykehjem

Avlastningsopphold for å utsette innleggelse i institusjon og gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig.

Mer informasjon om avlastning på sykehjem finner du her.

Avlastning i eget hjem eller i andres private hjem

Gis timebasert på ettermiddagstid eller i helg, eller som døgnavlastning i private hjem. 

Avlastning i bolig

Avlastning i bolig er et døgnbasert tilbud til foresatte med hjemmeboende barn og unge med psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse. Tjenesten gis i boenheter med døgnbemanning:

 Avlastningsboligen

Skaret avlastningssenter består av 5 barneboliger, 25 avlastningsplasser og en aktivitetsavdeling med ca 30 plasser til tilsyn etter skoletid som er et tilbud etter skoletid til foreldre som har barn med fysisk/psykiskfunksjonsnedsettelse i ungdoms - og videregåendeskole alder.

Avlastning gis til foreldre og foresatte med hjemmeboende barn og unge med fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse.Avlastningsenteret har døgnbemanning og ligger i kort avstand til friluftsområder.

Telefonnummer til avdeling er 957 37 456/915 26 082.

 Aktivitetsbasert avlastning

Målgruppen til Aktivitetsbasert avlastning er foresatte som har barn og unge med diagnoser innen psykiatrispekteret. Avlastningen gis i bolighus med fellesareal. Personalet i aktivitetsbasert avlastning går i døgnturnus. I Aktivitetsbasert avlastning bruker en aktiviteter og friluftsliv i arbeidet med barna/ungdommene.

 

Vilkår tildeling avlastning.pdf

Aktuelle lover

 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:13
Sist endret: 13.02.2019 10:02