Tjenester i hjemmet

Innhold

Tjenester i hjemmet

Hjelp, veiledning og opplæring til syke, personer med funksjonsnedsettelser eller eldre som bor hjemme.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien hjelper deg blant annet med:

* personlig stell

* sårbehandling

* hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer

* veiledning om kosthold og helsespørsmål

* hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk

* veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og annet)

Hvis det haster og du trenger hjemmesykepleie samme dag. Ta kontakt med hjemmetjenesten (sonen) der du bor. Du finner riktig sone ved å lete opp bostedsadressen i dette skjema for gateregister med tilhørende sone i PDF, eller dette skjema for gateregister med tilhørende sone i xlsx. eller se under Kontaktinformasjon.

Vilkår for hjemmesykepleie.pdf

Praktisk bistand - daglige gjøremål

Praktisk bistand - daglige gjøremål innebærer praktisk hjelp i hjemmet slik som rengjøring, vask av tøy og tillaging av mat.

Du kan få hjelp til blant annet:

•veiledning og opplæring for å kunne bli mer selvhjulpen i forhold til renhold av eget hjem

•matlaging, og i noen tilfeller handling av varer

•rengjøring av de rom i boligen som er i daglig bruk

•klesvask

Vilkår for praktisk bistand.pdf 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenesten personlig assistanse (omfatter praktisk bistand og personlig bistand, opplæring og støttekontakt) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. 

Du kan få hjelp og opplæring til dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet, hjelp til en meningsfull fritid og samvær med andre. 

BPA kan være aktuelt for

* Personer med stort og langvarig behov for personlig assistanse

* Personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende barn under 18 år

* Andre som kan nyttiggjøre seg denne organisasjonsformen. 

BPA innebærer at du har rollen som arbeidsleder og påtar deg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Dersom du selv ikke kan være arbeidsleder, så kan arbeidslederrollen ivaretas av noen du kjenner godt. 

Hvilke leverandører av BPA kan du velge? 

Sandnes kommune har i inngått avtale med 4 leverandører av BPA. Det er du som har vedtak på BPA, som kan velge hvilke leverandør du vil bruke. De fire leverandørene Sandnes kommune har inngått avtale med er:

- Uloba

- AssisterMeg

- Abri Dialogue

- Prima Omsorg

Du kan kontakte Samordningsenheten dersom du vil ha mer informasjon om hvordan bytte leverandør.

Vilkår for BPA.pdf

Hvem kan søke?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Søk om tjenester i hjemmet

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

  1. Fyll ut søknadsskjemaet som du laster ned ved å klikke på linken Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pd, 115kB  Beskriv helsetilstanden din og hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjenestetilbud som passer best for deg.
  2. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjenesten.
  3. Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten eller Mestringsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Behandling av søknad

 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Samordningsenheten eller Mestringsenheten som behandler søknaden.

Kontakt Samordningsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Strandgata 147

Telefon i kontortiden: 948 18 535

Kontakt Mestringsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Haakon 7's gate 6, 1. etg.

Telefon i kontortiden: 976 00 832

 Pris

Hjemmesykepleie er gratis.

Miljøarbeider tjenester gitt som opplæring er gratis.

Tjenester gitt som praktisk bistand/hjemmehjelp betales med månedlig egenandel. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for praktisk bistand/ hjemmehjelp.

klikk her for pris for praktisk bistand. Satser pr 01.01.2019.
Inntekt basert på grunnbeløp Egenandel i kroner
Inntill 2G 210
Fra 2G til 3G 790
Fra 3G til 4G 1550
Over 4G 2000

Grunnbeløp (1G) pr 01.01.2019 = kr 96 883

Betalingen gjelder også beboere i bokollektiv/bofellesskap.

I henhold til Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv. § 8-3 annet og tredje ledd, må ikke vederlaget overstige kommunes egne utgifter til tjenesten. Sandnes kommunes selvkost er beregnet til kr 481,- pr time. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Brukere av hjemmehjelpstjenesten skal derfor ikke betale mer enn de faktiske kostnadene pr måned.

Kontaktinformasjon

Samordningsenheten

Postadresse: Sandnes kommune. Samordningsenheten. Postboks 583. 4302 Sandnes.

epost: samordn@sandnes.kommune.no . Ikke send sensitiv informasjon per epost.

Telefon 948 18 535, mandag - fredag kl 08.00-15.30

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR), sonene/hjemmesykepleien:

Trones bolig og eldresenter, Jadarveien 2, 4307 Sandnes, tlf 5168 15 00

EHR sone Austrått

Besøksadresse: Austrått bo- og aktivitetssenter, Vindhagen 1, 4306 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 60 12 12 /13

958 89 085

EHR sone Byhagen

Besøksadresse: Byhagen bo og aktivitetsenter, Eidsvolsgate 26, 4307 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 97 20 95/ 91/ 92 900 97 105

EHR sone Lura

Besøksadresse: Lura bo- og aktivitetssenter, Somavn. 88, 4313 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg

51 67 97 15/ 16/ 17

908 73 656

 EHR Riska

Besøksadresse: Riska bo- og aktivitetssenter, Amboltvn. 6, 4311 Hommersåk

Telefon sone / soneleder   Vakttelefon kveld/helg
900 40 731 / 957 37 499

415 09 717

EHR sone Rovik

Besøksdresse: Rovik bo- og aktivitetssenter, Åsvn. 123, 4328 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 68 63 06 / 51 / 53 913 97 187

EHR sone Trones A

Besøksadresse: Trones bolig- og eldresenter, Jadarvn. 2, 4307 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 68 15 08 /17 51 68 15 34

EHR sone Trones B

Besøksadresse: Trones bolig- og eldresenter, Jadarvn. 2, 4307 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 68 15 20

906 96 317 

 EHR sone Åse A

Besøksadresse: Åse bo- og aktivitetssenter, Solbakken 2

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 97 33 71/ 48/ 20  906 51 074

EHR sone Åse B

Besøksadresse: Åse bo- og aktivitetssenter, Solbakken 2

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 97 33 25/ 22 906 51 074  

 Nattpatruljen

Telefon leder dagtid   Vakttelefon natt
51 60 12 14/ 15 900 97 105 
Enhet for funksjonshemmede (EFF)

Telefon: 51 33 62 36

Postadresse: Sandnes kommune, EFF, Postboks 586, 4302 Sandnes

Tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand gis av personale som er tilknyttet soner. Sandnes er delt inn i 9 geografiske soner. For å finne ut hvilke sone du bor i kan du finne bostedsadressen din i dette skjema for gateregister med tilhørende sone.

 

Aktuelle lover

 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:11
Sist endret: 25.07.2019 09:18