Egenbetaling i sykehjem

Innhold

Egenbetaling i sykehjem

Hva dekker egenbetaling ved sykehjemsopphold i Sandnes kommune?

 Under korttids- og langtidsopphold dekker kommunen utgiftene til: 

 • Alle måltidene på sykehjemmet 

 • Sengetøy og håndklær. 

 • Personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, barberartikler, tannkrem, tannbørste og vanlig fuktighetskrem. Hudpleieprodukter som inngår i behandlingen dekkes av kommunen. Dersom du ønsker andre typer/merker enn det som kommunen kjøper inn, må du betale for dette selv. 

 • Nødvendige medisiner som er rekvirert av lege. 

 • Medisinsk forbruksmateriell som sprøyter, bandasjer, bleier, m.m rekvirert av lege, sykepleier eller annet helsepersonell ved sykehjemmet. Kompresjonsstrømpe/antitrombosestrømpe og hoftebukse dekkes bare hvis det er forordnet av sykehjemslegen. 

 • Tilsyn og behandling gitt av kommunens sykehjemslege, eller annen lege som kommunen har avtale med - eksempelvis legevaktslege. 

 • Egenandel for spesialistbehandling som du er henvist til av sykehjemslegen. Pasienter på korttidsopphold som har fått spesialisthenvisning før korttidsoppholdet av en annen lege enn sykehjemslegen, må selv dekke egenandelen til behandlingen. Det samme gjelder for pasienter på korttidsopphold som har fått henvisningen under oppholdet i sykehjem, men som har reist hjem når behandlingen finner sted. 

 • Transport til og fra spesialistbehandlingen og mellom sykehjem. 

 • Nødvendig tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten dekkes av Fylkeskommunen. Se lenke til Tannhelse Rogaland, punkt om gruppe C1 

 • Behandling gitt av kommunalt ansatt fysioterapeut/ergoterapeut Aktivitets- og velferdstiltak i regi av sykehjemmet.  

 • Du betaler vanligvis ikke for aktivitets- og velferdsarrangement ved sykehjemmet. Ved spesielle arrangement har sykehjemmet anledning til å kreve egenandel. 

 • Nødvendig møblering på rommet for eksempel sykeseng, garderobeskap, nattbord, besøksstol, lite bord og hvilestol.  

 

Du må selv dekke følgende utgifter: 

 • Utgifter til fotpleie og hårpleie. Ved medisinsk behandling dekkes fotpleie av kommunen. 

 • Hudpleieprodukter for eget velvære. 

 • Innkjøp og reparasjon av briller. 

 • Batterier og forsikring av høreapparat. 

 • NAV dekker innkjøp og reparasjon av høreapparat, men du må betale for konsultasjonen selv. Du har rett på nytt høreapparat hvert sjette år. 

 • Tap av tannprotese. 

 •  Ferie, turer eller arrangement utenfor sykehjemmet som du ønsker å delta på dekkes ikke av kommunen. 
 • Mobiltelefon, avisabonnement, pc og tv-apparat/tv-abonnement. 

 • Privat tøy: Du har selv ansvar for innkjøp av klær og sko. 

Vask av private klær dekkes ved alle typer opphold når klærne er merket med navn og tåler maskinvask på minst 40 grader, når ikke annet er avtalt. 

Pårørende oppfordres til å vaske finere tøy som trenger spesiell behandling. 

 • MøbleringKommunen er ansvarlig for nødvendig møblering på pasientenes rom, men pasienter som får vedtak om langtidsopphold blir oppfordret til å benytte egne møbler og sette sitt eget preg på rommet.  

 • Hjelpemidler: Har du behov for personlig tilpasset hjelpemidler kan dette søkes om fra NAV hjelpemiddelsentral i samarbeid med avdelingen og ergoterapeut. Hjelpemidler som du kan ta med deg ved innflytting i institusjon:

  • rullestol
  • enkle ganghjelpemidler/rullator 
  • kommunikasjonshjelpemidler og kognitive hjelpemidler 
  • personlige syns- eller hørselshjelpemidler 
 • Transport: Transport til og fra sykehjemmet ved inn- og utskriving dekkes ikke av kommunen, men kan dekkes av Pasientreiser. Du kan søke dekning av pasientreiser, se mer informasjon om dette på Helsenorge.no - Pasientreiser

  Fritidsreiser dekkes ikke av kommunen.  

  Pasienter som fyller krav om TT-kort kan søke om dette til Rogaland Fylkeskommune. Les mer her: TT-kort (Tilrettelagt transport) - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no) 

 • Forsikring: 

Innboforsikring

Hvis pasientens eiendeler blir skadet ved f.eks. brann på sykehjemmet, kan pasienten få erstatning via kommunens innboforsikring med inntil kr 50.000. Dette betinger at det er en skade som overstiger kommunens egenandel. Kommunens forsikring gjelder ikke hvis eiendelene blir skadet utenfor sykehjemmet. Sandnes kommune har en svært høy egenandel på forsikringen, vi anbefaler derfor å tegne egen innboforsikring.  

Ansvarsforsikring 

Kommunen har ansvarsforsikring som kan bli utløst hvis det er påvist at ansatte har vist uaktsomhet som har påført pasienten skade. 

 • Erstatning: Som hovedregel erstatter ikke kommunen eiendeler/klær som forsvinner eller blir ødelagt. 

Pasienter oppfordres til ikke å oppbevare eiendeler av høy verdi og kontanter på rommet. 

 

 Betalingssatser i sykehjem

Korttidsopphold: Det betales kr 180 pr døgn de første 60 døgn på korttidsopphold, pr kalenderår. Betaling for korttidsopphold i sykehjem etter 60 dager følger reglene som for langtidsplass. Korttidsopphold gitt som avlastning er gratis.

Langtidsopphold: Hvor mye du skal betale i egenandel vurderes individuelt og avhenger av din økonomi. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr 111 477), fratrukket et fribeløp på kr 9 100 pr. år, betaler du 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 %. Betalingen skal begrenses slik at du har i igjen til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til fordelen av fribeløpet (75 % av fribeløpet). Beboere, som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, skal ved beregningen gis et fribeløp på kr 44 100 pr. år. Dette gjelder også ektefeller som bor på samme rom. Maksimal sats for egenandel på sykehjem er kr 59 000 pr. måned.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Formue og gevinster (eksempelvis ved salg av aksjer, fond og bolig, samt Lottogevinst) tas ikke med i beregningen. Det er kun renteinntekter av bankinnskudd og annen avkastning fra disse, som tas med i beregning av egenandel.

Som hovedregel blir renteinntekter som står på beboers skatteoppgjør lagt til grunn i beregningen. Dersom beboer og ektefelle eier bankkonto sammen vil renteinntekter bli delt på 2. Beboer/pårørende må da informere kommunen om dette. Det blir gitt fradrag for 50 % av beboers + ektefelles gjeldsrenter. 100 % fradrag dersom beboer er enslig.

I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer, og ved andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes ut fra fraviker fra hovedregelen.

Det gis fradrag for boutgifter på kr 1 500 pr. måned til alle på korttidsopphold over 60 døgn, samt til de på langtidsopphold som har hjemmeboende ektefelle. Enslige på langtidsopphold får fradrag for boutgifter på kr 1 500 i 6 måneder.

Det blir tatt etteroppgjør for alle korttidsopphold over 60 døgn, samt langtidsopphold, hvert år når skatteoppgjør for gjeldende år er klart (sommer/høst), jf. egenbetalingsforskriftens § 3. Etteroppgjørene blir tatt i løpet av høsten.

Grunnlaget for egenbetaling ved sykehjemsopphold står beskrevet i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

 

Praktiske opplysninger om sykehjemsopphold 

Mer informasjon om hva sykehjemsopphold finner du under Praktiske opplysninger om sykehjemsopphold

Publisert: 22.12.2021 10:34
Sist endret: 23.08.2022 09:47