Opphold i sykehjem

Innhold

Opphold i sykehjem

Et opphold i sykehjem er et heldøgnstilbud i institusjon med helsepersonell tilgjengelig hele døgnet. Hvis du får tilbud om sykehjemsopphold, blir du tildelt et korttidsopphold eller et langtidsopphold.

 Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, varighet er vanligvis 1-3 uker. Det er mulig å søke om forlengelse.Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem. Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet.

Sykehjem er et tilbud til personer som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus. Det kan være kortvarig eller langvarig behov.

Korttidsopphold i sykehjem

Målet med korttidsopphold i sykehjem er bedring av helsetilstand og funksjonsnivå slik at du kan ha et aktivt liv, og mestre hverdagen best mulig.

Du kan søke om korttidsopphold i sykehjem hvis du har behov for heldøgns pleie og omsorg en periode. Hjelpen du har behov for kan skyldes sykdom eller skade som gjør at du trenger tettere oppfølging enn hva som kan ivaretas i ditt eget hjem. Har du behov for gjentatte korttidsopphold over tid, kan du søke om rullerende opphold i sykehjem. Tjenesten innebærer opphold på fastsatte datoer.

 • Korttidsopphold etter sykehusinnleggelse
 • Døgnrehabilitering i sykehjem
 • Kartlegging av hjelpebehov
 • Oppfølging av mennesker med demens- og/ eller somatisk sykdom
 • Lindrende pleie og omsorg
 • Pleie og omsorg i livets sluttfase
 • Avlastningsopphold

Døgnrehabilitering er et korttidsopphold på sykehjem hvor du får tverrfaglig oppfølging utifra dine behov.

 • Du er over 18 år og har behov for tett tverrfaglig oppfølging og har vansker for å gjennomføre rehabilitering hjemme.
 • Du har hatt et funksjonsfall etter sykdom eller skade og trenger hjelp til å gjenvinne tapt funksjon.
 • Du har motivasjon og potensiale for å gjenvinne ferdigheter og et ønske om å klare deg selv i størst mulig grad.
 • Du er med å sette egne mål og samarbeider for å nå målene.

Når det er vurdert at du ikke lenger har behov for rehabilitering i institusjon, vil behov for videre rehabilitering hjemme bli vurdert.  

Det er et botilbud for deg som har vedvarende pleie og omsorgsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmet. Målet med langtidsopphold i sykehjem er å sikre nødvendig hjelp til å ivareta helse -og omsorgsbehov.

Ved langtidsopphold i sykehjem får du rom med bad og deler oppholdsrom med de andre beboere. Det er fellesmåltider i avdelingen, personale tilstede hele døgnet og sykehjemslege følger opp din helsetilstand.

Du kan søke om langtidsopphold i sykehjem hvis det er nødvendig med heldøgns pleie og omsorg.

 • Avdeling for personer med somatiske sykdommer/ lidelser
 • Avdeling for personer med demenssykdom/ kognitiv svikt
 • Skjermet avdeling for personer med demenssykdom/kognitiv svikt som trenger miljøtiltak og skjerming fra stimuli 

Oversikt over bo- og aktivitetssenter i Sandnes kommune

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finner du på kommunens nettsider. Fyll ut søknadsskjema som du laster ned ved å klikke på lenke for Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf, 220kB.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Det er Samordningsenheten i Sandnes kommune som behandler søknaden.

Søknader behandles fortløpende.

Pris

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags sykehjemsopphold du får. Se priser for korttids- og langtidsplasser.

Korttidsopphold: Det betales kr 175 pr døgn de første 60 døgn på kortiddsopphold, pr kalenderår. Betaling for korttidsopphold i sykehjem etter 60 dager følger reglene som for langtidsplass. Korttidsopphold gitt som avlastning er gratis.

Langtidsopphold: Hvor mye du skal betale i egenandel vurderes individuelt og avhenger av din økonomi. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr 101 351), fratrukket et fribeløp på kr 9 000 pr. år, betaler du 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 %. Betalingen skal begrenses slik at du har i igjen til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til fordelen av fribeløpet (75 % av fribeløpet). Beboere, som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, skal ved beregningen gis et fribeløp på kr 42 900 pr. år. Dette gjelder også ektefeller som bor på samme rom. Maksimal sats for egenandel på sykehjem er kr 58 000 pr. måned.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Formue og gevinster (eksempelvis ved salg av aksjer, fond og bolig, samt Lottogevinst) tas ikke med i beregningen. Det er kun renteinntekter av bankinnskudd og annen avkastning fra disse, som tas med i beregning av egenandel.

Som hovedregel blir renteinntekter som står på beboers skatteoppgjør lagt til grunn i beregningen. Dersom beboer og ektefelle eier bankkonto sammen vil renteinntekter bli delt på 2. Beboer/pårørende må da informere kommunen om dette. Det blir gitt fradrag for 50 % av beboers + ektefelles gjeldsrenter. 100 % fradrag dersom beboer er enslig.

I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer, og ved andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes ut fra fraviker fra hovedregelen.

Det gis fradrag for boutgifter på kr 1 500 pr. måned til alle på korttidsopphold over 60 døgn, samt til de på langtidsopphold som har hjemmeboende ektefelle. Enslige på langtidsopphold får fradrag for boutgifter på kr 1 500 i 6 måneder.

Det blir tatt etteroppgjør for alle korttidsopphold over 60 døgn, samt langtidsopphold, hvert år når skatteoppgjør for gjeldende år er klart (sommer/høst), jf. egenbetalingsforskriftens § 3. Etteroppgjørene blir tatt i løpet av høsten.

Grunnlaget for egenbetaling ved sykehjemsopphold står beskrevet i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

 Kontaktinformasjon

Postadresse:
Sandnes kommune
Samordningsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

 

Aktuelle lover

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtak du får fra kommunen. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage.

Du må sende klagen til kommunen ved Samordningsenheten som skal vurdere klagen først. Saksbehandler vil gå gjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om vedtaket skal endres. Hvis klagen din ikke tas til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som behandler den for endelig avgjørelse.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:14
Sist endret: 23.03.2021 14:54