Opphold i sykehjem

Innhold

Opphold i sykehjem

Hva er opphold i sykehjem?

Et sykehjemsopphold er et heldøgnstilbud i institusjon med helsepersonell tilgjengelig hele døgnet. Hvis du får tilbud om sykehjemsopphold, blir du tildelt et korttidsopphold eller et langtidsopphold.

 Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, varighet er vanligvis 1-3 uker. Det er mulig å søke om forlengelse.Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem. Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet.

Hvem kan søke sykehjemsopphold

Sykehjem er et tilbud til personer som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus. Det kan være kortvarig eller langvarig behov.

 

Vilkår for tildeling_korttidsopphold_sykehjem (pdf 281kB)

Vilkår for tildeling_langtidsopphold_sykehjem (pdf 278kB)

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjemsavdelinger i Sandnes kommune (pdf 290kB)

Les mer om ulike typer opphold på sykehjem

Ulike typer korttidsopphold

Korttidsopphold kan tildeles personer med stor helsesvikt og som trenger heldøgns oppfølging av helsepersonell i en periode eller har behov for omsorg/pleie ved livets slutt.

  • Ordinære korttidsopphold

Målet med oppholdet er å behandle, kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den hjelpetrengende gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.

  •  Avlastning for pårørende

Avlastningsopphold for å utsette innleggelse i institusjon og gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende. Avlastningsopphold kan søkes av den hjelpetrengende selv eller av pårørende som har så tyngende omsorgsoppgaver at det hindrer et sosialt og yrkesaktivt liv.

  •  Opphold i lindrende enhet

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg. Enheten gir tilbud til pasienter med et større og mer sammensatt behov for lindrende behandling.

 Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Alle andre hjelpetiltak skal være vurdert før langtidsopphold tildeles. Personer som har behov for tett oppfølging av fagpersonell grunnet nedsatt evne til egenomsorg.

  • Ordinær langtidsopphold

Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet. Det er avdelinger for personer med primært somatisk sykdom/lidelse eller demens sykdom/lidelser.

  •  Skjermet avdeling

Enhet for pasienter med demens som har behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.

  •  Skjermet avdeling for yngre med demens

Enhet for pasienter under 65 år som har demenssykdom.

 

Oversikt over bo- og aktivitetssenter i Sandnes kommune

Søk sykehjemsopphold

Det er Tildelingskontoret ved Samordningsenheten som behandler søknad om sykehjemsopphold

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

  1. Fyll ut søknadsskjemaet som du laster ned ved å klikke på linken Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pd, 115kB  Beskriv helsetilstanden din og hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjenestetilbud som passer best for deg.
  2. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjenesten.
  3. Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten eller Mestringsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Behandling av søknad

 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Samordningsenheten eller Mestringsenheten som behandler søknaden.

Kontakt Samordningsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Strandgata 147

Telefon i kontortiden: 948 18 535

Kontakt Mestringsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Haakon 7's gate 6, 1. etg.

Telefon i kontortiden: 976 00 832

 

Pris

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags sykehjemsopphold du får. Se priser for korttids- og langtidsplasser.

Korttidsopphold: Det betales kr 165 pr døgn de første 60 døgn på kortiddsopphold, pr kalenderår. Betaling for korttidsopphold i sykehjem etter 60 dager følger reglene som for langtidsplass.

Langtidsopphold: Hvor mye du skal betale vurderes individuelt og avhenger av din økonomi. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr 96 883) betaler du vanligvis 75 prosent årlig. Det trekkes fra et fribeløp på kroner 8 400 pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at du har i behold til eget bruk, minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fribeløpet. Maksimal sats for egenandel på sykehjem er kr 56.000 pr måned.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Formue eller gevinster (eksemeplvis Lotto eller salg av aksjer, fond, bolig) røres ikke. Det er kun renteinntekter av bankinnskudd og annen avkastning fra disse som beregnes i grunnlaget.

I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer, ved uskifte og andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes utfra fraviker fra hovedregelen.

Boutgifter for alle  korttidsplasser over 60 døgn og langtidsplasser med hjemmeboende ektefelle gis et fradrag på kr. 1.500,- pr. måned.
Langtidsplasser for enslige gis et fradrag for boutgifter på kr. 500,- pr. måned i 6 måneder.

Grunnlaget for egenbetaling ved sykehjemsopphold står beskrevet i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

 

Aktuelle lover

 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:14
Sist endret: 23.10.2018 16:40