Ergoterapi

Innhold

Ergoterapi

Dersom du har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut. Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og få mulighet til aktivitet og deltakelse i hverdagen.

Ergoterapi til barn  

Sandnes kommune har ergoterapeuter som arbeider spesielt med barn i alderen 0-18 år.

Ergoterapeutene kan tilby

  • kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).

  • vurdering og trening av håndmotorikk.

  • vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.

  • planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer barn og unges mulighet til aktivitet og deltagelse.

  • rådgivning, veiledning og informasjon til foreldre eller foresatte og samarbeidspartnere.


Ergoterapeutene samarbeider ofte med fysioterapeutene om oppfølging av barnet.


Oppfølgingen kan foregå i hjemmet, i barnehagen, på skolen eller i våre lokaler i Elvegaten 25, 4.etasje, 4306 Sandnes.

 

Barn som tegner. Foto: Anne Lise Norheim

Motorisk vurderingsteam er en lavterskelordning hvor skole eller barnehage kan ta kontakt for en vurdering av barn som har motoriske utfordringer.

Barnehage og skole kan kontakte oss på mail for å få en vurdering av barn som har motoriske utfordringer. Informasjonen om barnet i mailen skal være anonymisert.

Terapeutene i motorisk vurderingsteam tar kontakt innen en uke for mer informasjon om barnet, og avtaler tid for vurdering.

Terapeutene i motorisk vurderingsteam kommer ut i barnehagen, eller på skolen og foretar vurdering av barnets motorikk. De starter ikke opp med behandling, men kan gi tips og råd til barnehage, skole og foresatte for videre oppfølging.

Terapeuten fyller ut et vurderingsskjema om barnet som sendes både foresatte, barnehage eller skole. Her vil det fremgå om barnet har behov for videre oppfølging. Dersom barnet har behov for videre oppfølging må foresatte i samarbeid med barnehage/skole fylle ut vanlig henvisning til oss, som blir vurdert og satt på venteliste.

Hvordan sende forespørsel:

Barnehage eller skole sender mail uten personlige opplysninger, kun en kort beskrivelse av problemstilling til: fysio-ergo.barn@sandnes.kommune.no

Dere blir så kontaktet av en fysioterapeut eller ergoterapeut innen 1 uke.

Gjelder barn 0-18 år:

Telefon

51335452

E-post

fysio-ergo.barn@sandnes.kommune.no

Besøksadresse

Elvegata 25, 4306 Sandnes

Postadresse

Fysio- og ergoterapi, barn, Postboks 583, 4302 Sandnes

Du finner søknadsskjema for ergoterapi (PDF) her.

Ergoterapi til voksne

Sandnes kommune har ergoterapeuter som bistår personer over 18 år. 

Ergoterapeutene kan tilby

  • samtale og kartlegging.

  • funksjonsutredning, testing og trening på dagligdagse gjøremål.

  • vurdering, bistand med søknad og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.

  • tilrettelegging av bolig eller omgivelser slik at du kan delta mer aktivt selv.

Gjelder voksne over 18 år:

Telefon

51335171 / 51335173

Servicekontoret: 51336000

Epost

fysio-ergoterapi@sandnes.kommune.no

Postadresse

Fysio- og ergoterapi, voksne, Postboks 583, 4302 Sandnes

Du finner søknadsskjema for ergoterapi (PDF) her.

Hvem kan få ergoterapi

Personer som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut.

Pris

Ergoterapi er gratis. Det kan være kostnader på enkelte hjelpemidler og tilrettelegginger.

Hvordan går du frem

Du finner søknadsskjema for ergoterapi (PDF) her.

Fyll ut skjema og send til oppgitt adresse. Du vil få tilbakemelding når vi har mottatt henvendelsen din.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 15.12.2016 10:50
Sist endret: 06.01.2021 11:56