Tilskudd til tilpasning av bolig

Innhold

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Hva kan du søke om?

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

  • Det er viktig at du kontakter ergoterapitjenesten i kommunen slik at de kan beskrive behovet for tilpasning før du innhenter priser på det som skal tilpasses.
  • Hvis du har behov for arkitektbistand for å komme frem til gode løsninger kan også søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning.

Ved søknad vurderes det alltid om tilskudd skal gis i stedet for eller sammen med startlån. I vurderingen legges det vekt på din økonomiske situasjon og hvor nødvendig tilpasningen er for at du skal kunne bli boende i boligen.

Krav til søker

• Mennesker med funksjonsnedsettelser

• Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om tilskudd til tilpasning

1. Du trenger disse vedleggene:

• Bekreftet kopi av siste års selvangivelse (fås hos skatteetaten)

• Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder

• Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid

• Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser

• Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd

• Dokumentasjon på all gjeld

• Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue

• Dokumentasjon på nødvendigheten av tilpasningen fra ergoterapeut eller annen relevant faginstans

2. Send inn søknad 

På husbanken sider kan du velge eSøknad eller laste ned søknadsskjema. Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligtjenesten.

Hva skjer videre?

Boligkontoret behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det.

Tilskudd under 40 000 kroner utbetales av kommunen. Det tas ikke pant på disse tilskuddene.

Ved tilskudd over 40 000 tar Lindorff AS pant i boligen på vegne av Sandnes kommune, dersom du eier boligen selv. Lån nedbetales etter ordinære betingelser, mens tilskudd til tilpasning nedskrives med 10 % per år.

Dersom du har fått innvilget lån og tilskudd fra kommunen til tilpasning av boligen, står Lindorff AS for utbetaling, fakturering, purring, inkasso og besvarelse av generelle spørsmål. 

Kontaktinformasjon

Boligtjenesten

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Telefonnummer: 51 33 60 00

Vakttelefon: 976 54 311, er betjent i tidsrommet mandag-fredag 07:45 - 15:15

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligtjenesten som har fattet vedtaket. Boligtjenesten vurderer klagen. Dersom klagen opprettholdes sendes klagen til kommunens klagenemnd for endelig behandling.

 

 

Publisert: 04.01.2017 11:19
Sist endret: 25.10.2017 09:47