Tilskudd til etablering av bolig

Innhold

Tilskudd til etablering av bolig

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan søke om tilskudd til etablering. Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Hvem kan få tilskudd til etablering?

Tilskudd til etablering kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.  Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune.

Kommunale retningslinjer for tilskudd til etablering finner du her.

Slik søker du om tilskudd til etablering

Du kan også søke startlån og tilskudd elektronisk på http://www.husbanken.no Når du har skrevet under på søknaden gir du samtidig fullmakt til kommunen til å innhente kredittopplysninger.

Kontaktinformasjon

Boligtjenesten

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Telefonnummer: 51 33 50 00

Vakttelefon:

Kommunale gjennomgangsboliger 976 54 311

Husbankens virkemidler (startlån/bostøtte) 900 97 013

Innleie av flyktningeboliger 901 02 157

Vakttelefonene er betjent i tidsrommet mandag-fredag 08:30 - 15:15

 

Publisert: 02.01.2017 09:24
Sist endret: 14.01.2021 13:49