Startlån

Innhold

Startlån

Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank.

Hva kan du søke om?

 • Dersom du ikke får lån i banken kan du søke om å låne hele kjøpesummen hos oss
 • Du kan få lån til en nøktern og egnet bolig i Sandnes med hensyn til pris, størrelse og standard.

Hvem kan søke?

Barnefamilier

 • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen.

Mottar trygd/offentlige ytelser

 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig. Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold. Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etablerings-fasen er ikke i målgruppen

 • Er du ung og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Startlån tildeles etter en behovsprøving. Vi legger vekt på om du forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om du har benyttet muligheten til sparing.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om startlån til kjøp av bolig

1. Du trenger disse vedleggene:

 • Bekreftet kopi av siste års skattemelding (fås hos skatteetaten).
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder.
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser.
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd.
 • Dokumentasjon på all gjeld.
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue.
 • Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital
 • Avslag fra minimum to private banker.
 • Boligtjenestens saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig.

2. Send inn søknad

På husbankens sider kan du søke elektronisk om startlån. Her kommer du til husbanken sin hjemmeside. 

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligtjenesten i kommunen.

Hva skjer videre?

Boligtjenesten behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det.

Når du eventuelt har fått forhåndsgodkjenning eller lånetilsagn kan du starte jakten på egen bolig. Valg av bolig skal godkjennes av Sandnes kommune før bud inngis til megler. Send prospekt/finn annonse til mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no for vurdering.

Eventuelle bud gis til megler, som kontakter Boligtjenesten for å få godkjent finansieringen.

Kopi av signert kjøpekontrakt sendes kommunen for at kommunen skal kunne utstede lånedokumenter. Utbetaling av startlån kan ta opptil 3 uker etter innlevert kontrakt. Ved utbetaling av lånet må forsikringsselskap og polisenummer oppgis. Når du har kjøpt bolig er det Lindorff AS som tar seg av utbetaling av lån fra kommunen, fakturering, purring, inkasso og besvarer generelle spørsmål om lånet.

Du kan logge deg inn på MinSide for låntakere her. 

Kontaktinformasjon

Boligtjenesten

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Telefonnummer: 51 33 50 00

Vakttelefon:

Kommunale gjennomgangsboliger 976 54 311

Husbankens virkemidler (startlån/bostøtte) 900 97 013

Innleie av flyktningeboliger 901 02 157

Vakttelefonene er betjent i tidsrommet mandag-fredag 08:30 - 15:15

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligtjenesten som har fattet vedtaket. Boligtjenesten vurderer klagen. Dersom klagen opprettholdes sendes klagen til kommunens klagenemnd for endelig behandling.

Tilbakebetaling av lån

Har du fått lån av Sandnes kommune til din bolig vil du her finne generell informasjon om renter og tilbakebetaling.

Om rentevilkår

Sandnes kommune følger Husbankens rentesatser med et påslag på 0,25 % på alle lån gitt etter 1. januar 2006. Lånet gis med flytende eller fastrente på henholdsvis 3, 5, 10 eller 20 års rentebinding. For opplysninger om rentesatser, se Husbankens renteoversikt.

Lindorff - vår eksterne låneforvalter. Den tekniske håndteringen av kommunens låneordninger forvaltes av Lindorff AS. Dette betyr at Lindorff tar seg av utbetaling av lån fra kommunen når du har kjøpt bolig, fakturering og purring, inkasso og besvarer generelle spørsmål om lån. Du kan kontakte Lindorff Låneadministrasjonen på tlf. 73 54 23 20 eller e-post: laaneadm@lindorff.com. Du kan også kontakte Lindorff for spørsmål om:

• avtale om overgang mellom fast og flytende rente

• kortere nedbetalingstid på boliglånet

• innfrielse og ekstraordinær innbetaling på boliglånet

• Betalingsutsettelse

Overføring av lån til annen låntaker

Søknad om overføring av lån til ny låntaker begrunnes vanligvis med samlivsbrudd og at én av låntakerne derfor ønsker å ta over boligen og låneansvaret alene. Lånet er ofte gitt med bakgrunn i to inntekter, og det kan være vanskelig å betjene boliglånet alene. Dersom én av låntakerne skal ta over boliglånet alene må denne dokumentere og kunne betjene dette, sammen med øvrige utgifter til husleie, strøm, livsopphold og eventuelt annen gjeld.

Gebyr

Det beregnes gebyr for endring av betalingsplan og for overføring av lån. Gebyrene faktureres av Lindorff sammen med lånet.

Søknad om endring av lånevilkår

Søknadsskjema for søknad om endring av lånevilkår finner du her.

 

 

 

Publisert: 02.01.2017 09:24
Sist endret: 03.04.2020 09:32