Omsorgsbolig og serviceleilighet

Innhold

Omsorgsbolig og serviceleilighet

Kommunen tilby ulike former for tilrettelagt bolig for eldre, syke og personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva er omsorgsbolig?

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig som vil kunne bidra til økt trygghet, sosial kontakt med andre, bedret mestringsevne og livskvalitet.

Hvem kan få tilbud om omsorgsbolig?

Eldre, syke og personer med nedsatt funksjonsevne kan tilbys ulike typer tilrettelagt bolig. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Du har samme rettigheter som andre hjemmeboende.

Omsorgsbolig blir tildelt etter den enkeltes behov. Dersom det ikke er ledig bolig, vil du bli satt på venteliste.

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finner du på kommunens nettsider. Fyll ut søknadsskjema som du laster ned ved å klikke på lenke for Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf, 220kB.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Det er Samordningsenheten i Sandnes kommune som behandler søknaden.

Søknader behandles fortløpende.

Noen av kommunens bofellesskap er for personer med psykiske helseutfordringer og driftes av Mestringsenheten. Her er psykiske helsearbeidere tilgjengelig hele døgnet. Søknad om slik bolig skjer gjennom boligtjenesten i kommunen   

Pris

Du betaler husleie som indeksreguleres årlig. I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring.
Det kan søke om bostøtte fra Husbanken.

Husleie blir årlig vedtatt av kommunestyret.

Månedlig husleie i kommunal bolig er per 1.1.2021 kr 6 210 per måned.

Ny sats fra og med 1.8.2021 (indeksregulert) kr 6315 per måned.       

Serviceboliger: Det betales innskudd for enkelte serviceboliger tilknyttet Bate boligbyggelag.

I enkelte bofelleskap, bokollektiv og serviceleiligheter tilbys husholdningartikler, vask av tøy og kjøp av mat som en deltjeneste. Betalingssatsene for disse tjenestene reguleres årlig. Se lenke til vedtatte satser i økonomiplan:

Type boliger

Sandnes kommune leier ut servicebolig som er en lettstelt leilighet med livsløpsstandard. Boligen har stue, kjøkken, soverom og bad/toalett. Det er ikke felles oppholdsrom i tilknytting til serviceboliger, men de ligger ofte i nærheten av et bo- og aktivitetssenter. Det gis hjemmetjenester etter individuell vurdering av behov.

Målgruppen er eldre eller personer som på grunn av sin helse har behov for en lettstelt leilighet. Du må kunne nyttiggjøre deg av fasilitetene i leiligheten ved tildeling, og møblere boligen med egne møbler.

Boligene er lettstelte leiligheter med livsløpsstandard, med romløsninger på et plan som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Noen boliger har fellesarealer i nær tilknytning. Boligen er tilknyttet en personalbase med døgnbemanning som gir helse- og omsorgstjenester etter individuell vurdering av behov.

Tilbudet er for personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av varig funksjonshemming eller psykisk utviklingshemming som ikke kan mestre å bo i egen leilighet.

Bokollektiv: I et bokollektiv er det felles oppholdsrom og kjøkken. Den enkelte leilighet er på ca 30 m2. Det er knyttet fast bemanning til et bokollektiv. Bokollektivet er tilrettelagt for personer med demenssykdom.

Bofellesskap: Bofellesskapet er tilrettelagt for eldre helsesvake. I et bofellesskap er det felles oppholdsrom og kjøkken. Leilighetene er på ca 40-50 m2, og har stue, soverom, minikjøkken og bad/toalett. Det er knyttet fast bemanning til et bofellesskap.

Du kan abonnerer på alle måltider og vaskeritjenester.

Tilbudene er for personer som er helsesvake eller har en demensdiagnose og som har behov for å bo i en bolig med tilknyttet personell.  Det gis helse og omsorgstjenester etter individuell vurdering av behov.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Sandnes kommune
Samordningsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

Lovgrunnlag

Omsorgsbolig er ikke en lovpålagt tjeneste. Beboer i omsorgsbolig har på lik linje med andre hjemmeboende rett til å få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis. Slike tjenester vurderes ut fra helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Publisert: 02.01.2017 14:14
Sist endret: 20.10.2020 14:29