Bostøtte

Innhold

Bostøtte

Bostøtte er for deg som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter.

Hva kan du søke om?

Størrelsen på støttebeløpet avhenger av dine boutgifter, husstandens samlede inntekt og antall personer som bor i boligen. Se hva du kan få med Husbankens bostøttekalkulator. www.husbanken.no

Krav til søker

Alle over 18 år kan søke bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste.

Du kan likevel søke hvis du:

  • er student med barn
  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er under 18 år og har egne barn

Boligen må ha egen inngang, bad, toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned, med utbetaling vanligvis den 20. i måneden etter.

Hvis du for eksempel søker bostøtte for januar, må du søke innen 25. januar. Dette forutsetter at du var bosatt og folkeregistret i boligen senest 1. januar.

Slik søker du om statlig bostøtte

Du trenger disse vedleggene:

Hvis du leier bolig:

  •  Kopi av siste husleiegiro eller kontrakt.

 Hvis du eier bolig:

  • Kopi av innbetalte fellesutgifter (inkludert kommunale avgifter).
  • Kopi av nedbetalingsplanen for boliglån eller kopi av låneavtale og innbetalte låneutgifter (renter/avdrag).

Strømutgifter skal ikke dokumenteres.

Boligforsikring tas ikke med, bygningsforsikring inngår i fellesutgiftene.

Likningsopplysninger innhentes maskinelt og behøver ikke dokumenteres.

Har du inntekter som ikke kommer fram på norsk ligning, må du også dokumentere disse.

Send inn søknad

På husbanken sider kan du velge eSøknad eller laste ned søknadsskjema.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligtjenesten.

Du kan kontakte oss på telefon 51 33 60 00, eller sende e-post, mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Hva skjer videre?

Søknader behandles fortløpende hver måned, med vedtak mot slutten av måneden. Innen den 20. neste måned får du beskjed om vedtaket, sammen med eventuell utbetaling av støtte.

Kontaktinformasjon

Boligtjenesten

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Telefonnummer: 51 33 50 00

Vakttelefon:

Kommunale gjennomgangsboliger 976 54 311

Husbankens virkemidler (startlån/bostøtte) 900 97 013

Innleie av flyktningeboliger 901 02 157

Vakttelefonene er betjent i tidsrommet mandag-fredag 08:30 - 15:15

 Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligtjenesten som har fattet vedtaket. Boligtjenesten vurderer klagen. Dersom klagen opprettholdes sendes klagen til kommunens klagenemnd for endelig behandling.

Publisert: 02.01.2017 09:25
Sist endret: 03.01.2020 13:16