Dagtilbud - aktivitetstilbud

Innhold

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Hvem kan søke?

Eldre, personer med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelser, personer med psykisk helseutfordringer

Pris

Dagaktivitetstilbud for eldre har en egenandel for opphold/mat/transport. Betalingssatser fastsettes årlig av Bystyret.

Satser per 01.01.2019

UTEN transportMED transport
135 210

Dagaktivitetstilbud gitt som avlastning er gratis.

Dagaktivitetstilbud for utviklingshemmede er organisert slik at bruker betaler transport og mat selv. Der tjenesten inkluderer spesialtransport til/fra aktivitetssenteret skal det betales egenandel etter gjeldende satser.

Søk om dagtilbud - aktivitetstilbud

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

 1. Fyll ut søknadsskjemaet som du laster ned ved å klikke på linken Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pd, 115kB  Beskriv helsetilstanden din og hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjenestetilbud som passer best for deg.
 2. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjenesten.
 3. Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten eller Mestringsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Behandling av søknad

 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Samordningsenheten eller Mestringsenheten som behandler søknaden.

Kontakt Samordningsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Strandgata 147

Telefon i kontortiden: 948 18 535

Kontakt Mestringsenheten:

Post adresse: Sandnes kommune, Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Haakon 7's gate 6, 1. etg.

Telefon i kontortiden: 976 00 832

Dagsenter for eldre

 • Dagaktivitetstilbudene  er lokalisert i et bo-og aktivitetssenter.
 • Tilbudet ytes på dagtid i ukedager. Hvor ofte du kan delta avhenger av dine ønsker og vår kapasitet.
 • Det gis ulike aktivitets- og kulturtilbud. 
 • Det er tilbud om faste måltider som frokost og middag.
 • Transport til og fra dagsenteret organiseres for de som har behov.

For eldre som klarer seg selv, uten betydelig hjelp fra andre, kan seniorsenter være et godt alternativ. Her finner du en oversikt over seniorsentrene

Ut over det ordinære dagaktivitetstilbudet for eldre er det også to bydekkende tilbud med tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens. Tilbudet ved Austrått bo- og aktivitetssenter har åpent 5 dager i uken 8.30-16.30.   

Tilbudet ved Lura bo og aktivitetssenter har åpent mandag, onsdag og fredag 08.30-14.30. I tillegg er det et kveldstilbud tirsdager fra kl 1530-19.30.

 12.5 Vilkår for dagtilbud - aktivitetstilbud.pdf

Aktivitetssenter for personer med psykisk og/eller fysisk fuksjonsnedsettelse

Dagaktivitetstilbud innebærer:
•Tilrettelagt aktivitetstilbud på et aktivitetssenter.
•Tilbudet ytes på dagtid i ukedager.
•Ulike aktiviteter og rehabiliteringstiltak.

Kvål Aktivitetssenter

Kvål aktivitetssenter gir et variert tilbud på flere arenaer:

 • Dagsenter: pakking av skruer, mutter og lignende. Kantinevirksomhet.
 • Verksted: produksjon av paller, teiner,  oppkapping av ved, o.a.
 • Gården: gårdsarbeid, stell av dyr og planting / høsting av grønnsaker
 • Andre aktiviteter: f.eks. internpostombringing, reklameoppdrag, turer i skog og mark, m.m.

Spørsmål kan rettes til: Tor Magne Fjetland, tlf. 51 60 15 50 / 55

Vågsgjerd Aktivitetssenter
 • Alle får en aktivitetsplan.
 • Senteret har gode lokaler som gymsal, treningsrom, snoezelen, trenings kjøkken og kantine.
 • Vi har også busser tilrettelagt for rullestols brukere som gjør at vi kan reise ut på turer i nærområder.
 • Vi tilbyr mange gruppe aktiviteter som bingo, kor, musikk og drama, boccia, etc. Vi benytter oss også service-/kulturtilbud i nærmiljøet.

Spørsmål kan rettes til: Frode Øgland Malmin, tlf 51338380/70

 

Aktivitetstilbud for personer med psykisk helseutfordringer

Vi har en rekke ulike tilbud til deg som har rus- eller psykiske helseutfordringer på mestringssenteret i Julie Eges gate 6, 4. etasje. Les mer om mestringssenteret og de ulike tilbudene her

 

Kontaktinformasjon

Samordningsenheten.

Postadresse: Sandnes kommune. Samordningsenheten. Postboks 583. 4302 Sandnes.

Telefon 948 18 535

 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon

 

Publisert: 15.12.2016 10:35
Sist endret: 02.11.2018 10:12