Støttetjenester til barnehager og skoler

Innhold

Støttetjenester til barnehager og skoler

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPTs formål er å hjelpe skole og barnehage å legge best mulig til rette det pedagogiske tilbudet for barn, unge og voksne med særlige behov.  PPT foretar sakkyndig vurdering av barnas individuelle opplæringsbehov.   PPT gir råd til foreldre og opplæringsansvarlige i barnehage og skole.   PPT tilbyr logopedhjelp.

Elever som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning i skolen. Førskolebarn med behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp.

Årsaker til henvising til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosial- og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

 

Hva gjør PPT?

Vurdering fra PPT ligger til grunn for vedtak om spesielt tilrettelagte tilbud.

For informasjon om fremskutt/utsatt skolestart ta kontakt med din nærskole eller oss på PPT.

 

Dersom barnet går i barnehagen bør henvisningen fylles ut i samarbeid mellom foresatte og barnehagen.

Dersom barnet går på skolen bør henvisningen fylles ut i samarbeid mellom foresatte og skolen.

Foreldre kan også selv henvise til PPT.

Barn kan ikke henvises til PPT uten foreldrenes samtykke. Unge over 15 år kan selv ta kontakt  initiativ til henvisning. Vanligvis samarbeider foreldrene med barnehage, skole eller helsestasjon om henvisningen. Men det er også mulig for foreldrene å henvise direkte. PPT kan kontaktes på telefon: 51 33 51 20 eller 51 33 51 40.

Alle henvisninger blir behandlet fortløpende.

 

 

HER FINNER DU KONTAKTINFORMASJON TIL ANSATTE VED PPT

Besøksadresse:
Haakon 7's gt. 6, 2. etasje

Postadresse: 
Sandnes kommune
PPT
Postboks 583
4302 Sandnes

Kontakt

Telefon: 51 33 51 20

E-post: ppt-kontoret@sandnes.kommune.no

 

 

Styrket barnehagetilbud

 • Vi skriver vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter at PPT har vurdert at barnet ditt har behov for slik hjelp.

 • Vi gir den spesialpedagogiske hjelpen til barnet ditt, enten du går i kommunal eller privat barnehage. Har barnet ikke begynt i barnehage, kan vi også gi hjelpen hjemme.

 • Vi kan gi veiledning til foreldre og barnehager når barnet mottar spesialpedagogisk hjelp.

 

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et tilrettelagt barnehagetilbud.

Det er foresatte som søker om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagen skal være kjent med at det søkes, og foreldre og barnehagen må samarbeide i søkeprosessen. Her finner du søknadsskjemaet om tilrettelegging for barn med netsatt funksjonsevne.

Tilretteleggingen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Tilrettelegging gis i form av fysisk tilrettelegging, ekstra bemanning eller andre organisatoriske tiltak.

Søknaden skal inneholde informasjon om hva som skal til for at barnet kan delta i barnehagens tilbud på lik linje med andre barn. Alle søknader vurderes ut fra at alle barnehager har tilretteleggingsplikt i henhold til barnehageloven. Det er §37 med merknader som danner utgangspunkt for de vurderinger som blir gjort med hensyn til barnets nedsatte funksjonsevne og behov for tilrettelegging.

I forarbeidene til loven blir følgende definisjon brukt: «Nedsatt funksjonsevne forklares som tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelse-, syn- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer. Begrepet omfatter også psykiske vansker.»

Tilrettelegging på denne måte for barn med nedsatt funksjonsevne er ikke tidligere beskrevet i barnehageloven, men har vært en del av diskriminerings og tilgjengelighetslovens §16. Vurderinger knyttet til §37 i barnehageloven vil da være de samme.

Besøksadresse:
Haakon 7's gt. 6, 3. etasje

Postadresse:
Sandnes kommune
Styrket barnehagetilbud
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 55 80 / 51335241

E-poststyrket.barnehage@sandnes.kommune.no

 

 

Senter for flerspråklige barn og unge

Senter for flerspråklige barn og unge har egen hjemmeside som du kan besøke.

 • TIM-skjema Tidlig Innsats minoritetsspråklige barn i barnehagen 1-6 år

 

Publisert: 27.12.2016 10:35
Sist endret: 22.01.2021 09:56