Skoleskyss

Innhold

Skoleskyss

Her er informasjon om skoleskyss knyttet til opplæringsloven kapittel 7.

Rutiner

Mye informasjon om skoleskyss, inkl aktuelle skjema ligger på hjemmesiden til Kolumbus.

Hjemmel: Opplæringsloven kapittel 7

Ordinær skoleskyss (§7-1)

Administrativt ansvarlig: Rogaland fylkeskommune (Kolumbus).

 Knyttet til avstand:

Elever på 1. årstrinn når avstand er 2 km eller mer.

Øvrige årstrinn når avstanden er 4km eller mer.

Saksgang:

Kolumbus sender ut mail mtp registrering i CERT før kommende skoleår. Dette skjer i starten av mars.

Hver skole går gjennom sine elever i CERT, korrigerer disse samt melder inn nye elever med rett til ordinær skoleskyss grunnet avstand.

For korrigeringer og nyinnmeldinger benyttes CERT gjennom året, også dersom elever flytter til/fra skolen.

Skyss ved varig eller midlertidig funksjonshemming (§7-3)

Økonomisk og administrativt ansvarlig: Rogaland fylkeskommune (Kolumbus). 

Informasjon finnes på hjemmesiden til Kolumbus, under tilrettelagt skyss 

Klikk på linken «Slik søker du gratis skoleskyss» for å komme til siden med aktuelle søknadsskjema. 

NB: - dersom transport ikke kan utføres med ordinær buss:

Ved bestilling av særskilt skyss, sendes utfylt søknadsskjema og vedlegg (legeerklæring) til Kolumbus.

Samtidig sendes tilsvarende skjema (men ikke legeerklæring) til transportør (Rogaland taxi), slik at transporten kan igangsettes raskt. 

Saksgang:

Foresatte fyller ut skjema (sammen med skolen)

Skolen oversender skjema og evnt vedlegg til Kolumbus (og evnt transportør)

Skyss ved delt bosted

Økonomisk og administrativt ansvarlig: Rogaland fylkeskommune (Kolumbus). 

Søknadsskjema finnes på hjemmesiden til Kolumbus, «Slik søker du gratis skoleskyss».

På side 2 av søknadsskjemaet står detaljert veiledning i forhold til utfylling og saksbehandling. 

Kan også hentes her: Søknad om skoleskyss ved delt bosted

Skyssrett grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei (§7-1)

Økonomisk ansvarlig: Sandnes Kommune.

Leverandør: Rogaland taxi (01.12.16 – 30.11.18, med opsjon 1+1 år), Kolumbus benyttes der det er praktisk gjennomførbart. 

Kommunen har kartlagt strekninger som vurderes som særlig farlige, og som utløser rett til denne type skyss.

Dersom foresatte mener at deres barn har en særlig farlig skolevei, må de levere søknad til skolen om vurdering av den aktuelle strekningen. Søknaden oversendes til kommunaldirektør, som vil igangsette en vurdering av den aktuelle strekningen. I dette arbeidet støtter kommunaldirektøren seg på rundskriv Udir-3-2009 og Veileder - særlig farlig eller vanskelig skolevei, utgitt av Trygg trafikk. 

Saksgang:

Kommunaldirektør sender ut skjema for utfylling til skolene i mai, mtp transport for kommende skoleår.

Skolen legger inn opplysninger om aktuelle elever og returnerer skjemaet til kommunaldirektør, som samordner og sender til transportør.

Skolen fatter i tillegg vedtak for den aktuelle eleven (enkeltvedtak med klagerett)

Skolen holder listene ajour gjennom året og holder transportør orientert (av-og-på-melding)

Kostandene faktureres Sandnes kommune, oppvekst skole

Elevtransport svømming

Økonomisk ansvarlig: Sandnes Kommune.

Leverandør: Nett Buss AS (01.12.16 – 30.11.18, med opsjon 1+1 år) 

Saksgang:

Kommunaldirektør sender ut skjema for utfylling til skolene i mai, mtp svømmetransport for kommende skoleår.

Skolen legger inn opplysninger om antall elever og tidspunkt og returnerer skjemaet til kommunaldirektør, som samordner og sender til transportør.

Skolen holder listene ajour gjennom året og holder transportør orientert (dersom endring i organiseringen)

Kostandene faktureres Sandnes kommune, oppvekst skole

Elevtransport knyttet til SFO og tilsynsordning for forsterkede avdelinger

Økonomisk ansvarlig: Sandnes Kommune.

Leverandør: Sandnes taxi (01.12.16 – 30.11.18, med opsjon 1+1 år) 

Saksgang:

Skolen oversender liste med elevnavn, adresse, kontaktinfo og tidspunkt innen utgangen av mai, i forhold til nytt skoleår.

Skolen holdere listene ajour gjennom året og holder transportør orientert (av-og-på-melding)

Kostandene faktureres Sandnes kommune, oppvekst skole

Elevtransport Innføringsklasser (Aspervika skole og Lura skole)

Økonomisk ansvarlig: Sandnes Kommune.

Leverandør: Rogaland taxi (01.12.16 – 30.11.18, med opsjon 1+1 år) 

Saksgang:

Skolen oversender liste med elevnavn, adresse, kontaktinfo og tidspunkt innen utgangen av mai, i forhold til nytt skoleår.

Skolen holdere listene ajour gjennom året og holder transportør orientert (av-og-på-melding)

Kostandene faktureres Sandnes kommune, oppvekst skole

 

Publisert: 06.06.2017 14:55
Sist endret: 25.10.2018 14:23