SFO

Innhold

SFO

Alle grunnskolene i Sandnes kommune har egen skolefritidsordning (SFO). Dette er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. klasse, og til elever med særskilte behov fra 1. til 7. klasse. Søknadsfristen er 1. mars for påfølgende skoleår. Alle som søker innen fristen får plass. Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår.

Påmelding og åpningstider

Åpningstid i SFO er kl. 07.30 – 16.30.

Søknadsfristen er 1. mars for påfølgende skoleår. Alle som søker innen fristen får plass. Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår.

For de barna som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Sandnes kommune være gyldig frem til barnet går ut av 4.trinn, eller til foresatte leverer skriftlig oppsigelse av plassen.

Siste frist for å endre oppstartdato på SFO er 31.05.

Her finner du påmeldingsskjema 

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen.

Endre antall dager

Dersom du vil øke eller redusere antall dager, søker du om dette i Oppvekstportalen via denne linken: Gå til SFO skjema for å endre type av plass

Det er 2 måneders oppsigelsestid av en SFO-plass, og den må da sies opp innen den 1. i hver måned, for at påfølgende måned skal gjelde som den første av to oppsigelsesmåneder.

Oppsigelse fra foresatte

Dersom du vil si opp plassen i SFO, må du gjøre det i Oppvekstportalen via denne linken: Gå til SFO skjema for å si opp SFO -plass.  

Oppsigelsesperioden er 2 måneder, regnet fra 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Foresatte må betale for plassen i oppsigelsesperioden.

Oppsigelse fra Sandnes kommune

Dersom foresatte ikke betaler for SFO-plassen til tross for purring i henhold til Sandnes kommunes betalingsrutiner, kan kommunen si opp tildelt SFO plass.

Pris for SFO

 Du betaler for SFO 11 måneder i året. Regning kommer normalt første uken i påfølgende måned (etterskudd fakturering). 

Du betaler for SFO 11 måneder i året. Her er gjeldende priser fra 01.01.2022:


100 % plass: kr 3139 per måned
60 % plass: kr 2197 per måned
50 % plass: kr 1883 per måned

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent for barn nr. 2 og ned med 50 prosent for barn nr. 3. Yngste barn i SFO defineres som barn nr. 1.

Har barn nr. 1 søsken i barnehage, går prisen ned med 15 prosent ved ett søsken i barnehage og ned med 25 prosent ved flere søsken i barnehage.

Søskenmoderasjon gjelder hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker.

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen for dette.

 

Gratis halvdagsplass for elever på 1. trinn fra og med høsten 2022

Fra og med høsten 2022 vil en halvdagsplass (60 %) i SFO være gratis for elever på 1. trinn. Foreldre betaler da kun matpenger. Skolene avgjør hvordan oppholdstida kan benyttes med utgangspunkt i de lokale forholdene.

Påmelding skjer på vanlig måte gjennom det ordinære skjemaet.

Prisen for 100% plass vil være kr 1570,- for elever på 1. trinn fra høsten 2022. 

Søknad redusert foreldrebetaling

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder fra høsten 2021 for elever på 1.-4. trinn i SFO. Barn med særskilt behov får gratis SFO fra 5. klasse. Husholdninger med samlet inntekt under kr 575 483 kan søke om redusert foreldrebetaling (575 483*6/100/11 betalingsterminer=kr 3 139).

Denne reduksjonen gjelder kun månedsprisen for SFO. Man må fortsatt betale full pris for mat, enkeltdager, og feriedager.

Eksempel:

Hvis familiens samlede inntekt er kr 300 000 blir utrekningen av beløp å betale slik:

300 000*6%=18 000

Pris pr måned:18 000/11=kr 1 636,-

Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling.

Søknadsfrist: Søknadsfristen 1. august. Alle fullstendige søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året, altså fra 1. august. Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknader, og gjelder for ett SFO år. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Slik søker du: Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelse), denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse eller registreringsbevis for EØS-borgere.

Klikk her for søknadsskjema for redusert foreldrebetaling.

Har du en varig nedgang i inntektene nå enn du hadde til siste skattemelding kan det søkes om ytterligere reduksjon. Du må dokumentere reduksjonen.

Fullstendig beskrivelse av reglene og praktisering av redusert foreldrebetaling fremgår av denne forskriften.

Valget i søknadsskjemaet "Skattemyndigheten har korrekt informasjon" er ikke aktivt. Du må derfor legge inn siste Skattemelding.

Om du ikke ønsker å sende inntektsdokumentasjonen elektronisk sammen med søknaden, kan du ettersende den til: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Vedtekter for SFO

Her finner du vedtekter for Skolefritidsordningen i Sandnes kommune. 

Publisert: 28.03.2017 13:32
Sist endret: 31.03.2022 15:00