SFO

Innhold

SFO

Alle grunnskolene i Sandnes kommune har egen skolefritidsordning (SFO). Dette er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. klasse, og til elever med spesielle behov fra 1. til 10. klasse. Søknadsfristen er 1. mars for påfølgende skoleår. Alle som søker innen fristen får plass. Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår.

Påmelding og åpningstider

Åpningstid i SFO er kl. 07.30 – 16.30.

Søknadsfristen er 1. mars for påfølgende skoleår. Alle som søker innen fristen får plass. Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår.

For de barna som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Sandnes kommune være gyldig frem til barnet går ut av 4.trinn, eller til foresatte leverer skriftlig oppsigelse av plassen.

Siste frist for å endre oppstartdato på SFO er 31.05.2020.

Her finner du påmeldingsskjema

 

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen.

Endre antall dager

Dersom du vil øke eller redusere antall dager, søker du om dette i Oppvekstportalen via denne linken: Gå til SFO skjema for å endre type av plass

Det er 2 måneders oppsigelsestid av en SFO-plass, og den må da sies opp innen den 1. i hver måned, for at påfølgende måned skal gjelde som den første av to oppsigelsesmåneder.

(Vedtekter)

Oppsigelse fra foresatte

Dersom du vil si opp plassen i SFO, må du gjøre det i Oppvekstportalen via denne linken: Gå til SFO skjema for å si opp SFO -plass.  

Oppsigelsesperioden er 2 måneder, regnet fra 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Foresatte må betale for plassen i oppsigelsesperioden.

Oppsigelse fra Sandnes kommune

Dersom foresatte ikke betaler for SFO-plassen til tross for purring i henhold til Sandnes kommunes betalingsrutiner, kan kommunen si opp tildelt SFO plass.

Pris for SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året. Her er gjeldende priser fra 01.01.2021:


100 % plass: kr 3010 per måned
60 % plass: kr 2107 per måned
50 % plass: kr 1806 per måned

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent for barn nr. 2 og ned med 50 prosent for barn nr. 3. Yngste barn i SFO defineres som barn nr. 1.

Har barn nr. 1 søsken i barnehage, går prisen ned med 15 prosent ved ett søsken i barnehage og ned med 25 prosent ved flere søsken i barnehage.

Søskenmoderasjon gjelder hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker.

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen for dette.

 

Søknad redusert foreldrebetaling

Familier med en samlet årlig skattepliktig bruttoinntekt lavere enn kr 225.000 kan søke om redusert betaling med inntil 64 % reduksjon.

Denne reduksjonen gjelder kun månedsprisen for SFO. Man må fortsatt betale full pris for mat, enkeltdager, og feriedager.

Selv om du har flere barn i SFO trenger du bare å sende én søknad. Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er behandlet og reduksjonen er innvilget. Den reduserte prisen gjelder fra og med neste måned.

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Neste skoleår vil du måtte søke på nytt. Dersom inntekten i familien endres i løpet av året, må dere gi beskjed om dette og sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

En ny forskrift om redusert foreldrebetaling er gjeldende fra 1. august https://lovdata.no/static/lovtidend/ltavd1/2020/sf-20200702-1492.pdf

Endringen består i en ordning med gradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn, slik at foreldrebetalingen for en fulltidsplass skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt.

Sandnes kommune vil behandle søknader om redusert foreldrebetaling for 3. og 4. trinn som før. Fyll ut skjema:

Klikk her for søknadsskjema for redusert foreldrebetaling.

Dokumentasjonen du må sende inn

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når dere søker, må dere sende inn dette:

  • Kopi av siste skattemelding. Har du annen inntekt nå enn du hadde til siste skattemelding må du også legge ved dokumentasjon på det.
  • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (dokumentasjonen kan ikke være eldre enn én måned).
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Valget i søknadsskjemaet "Skattemyndigheten har korrekt informasjon" er ikke aktivt. Du må derfor legge inn siste Skattemelding.

Om du ikke ønsker å sende inntektsdokumentasjonen elektronisk sammen med søknaden, kan du ettersende den til: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Vedtekter for SFO

Her finner du vedtekter for Skolefritidsordningen i Sandnes kommune. 

Publisert: 28.03.2017 13:32
Sist endret: 08.12.2020 09:49