Barnehageopptak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barnehageopptak

Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. februar hvert år. Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på venteliste, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass. 

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen 

 

Sandnes kommune har 26 kommunale barnehager og 40 private barnehager, tre av dem er åpne barnehager.

 Regler for opptak av barn i kommunal barnehage

Her finner du regler for opptak av barn i kommunal barnehage.

Hvordan velge barnehage?

For å velge den barnehagen som passer deg og ditt barn best, bør du gjøre deg kjent med barnehagens vedtekter og årsplan, som du finner på barnehagens egne nettsider. Vedtektene forteller om barnehagens konsept og de gjensidige forpliktelsene mellom barnehagen og hjemmet. Årsplanen forteller om barnehagens faglige innhold. 

Informasjon om nytt hovedopptak for barnehagene i Sandnes kommune for Barnehageåret 2018-19

Søke barnehage - Barnehagerett:

1. Man må være bosatt i Sandnes kommune.
2. Det må være søkt om barnehageplass innen 1. februar 2018.
3. Ha ønsket oppstart innen 1. september 2018.
Barn født i september, oktober og november 2017, kan ha ønsket oppstart den måneden det fyller 1 år, eller tidligere.

Du trenger ikke logge inn for å søke barnehageplass, men dersom du ønsker å endre på en allerede registrert søknad, må du logge deg på med Min ID eller bank ID: https://sandnes.ist-asp.com/sandnespub/login.htm
Her finner du veiledning om Min ID: http://www.difi.no/elektronisk-id/hjelp-og-brukerstotte 

- Er ikke søknaden lenger aktuell, slett den.
- Har du en aktiv barnehage søknad, trenger du ikke søke på ny.
- Ønsker du å endre på søknaden, må endringen gjøres innen 1. februar 2018.
- Har du fått en barnehage plass, og står på venteliste til ditt 1. valg av barnehage, kan du ikke legge til flere barnehager uten at søkerdatoen blir endret. Ny søkerdato blir da den datoen søknaden blir endret.

Du kan registrere nye søknader hele året, men det er kun søknader som er registrert innen 1. februar som er med i hovedopptaket.

Utsendelse av tilbud skjer elektronisk: 28.02.2018 og 11.04.2018. 

Svar på tilbud: https://sandnes.ist-asp.com/sandnespub/login.htm

Logg deg inn med Min ID eller Bank ID.
Både søker og medsøker kan svare på tilbudet forutsatt at medsøker er registrert, og at søker/medsøker har felles adresse.
Får du ikke logget inn, ta kontakt med Opptakskontoret/Servicekontoret innen svarfrist.

NB: Ved manglende svar på tilbud innen svarfrist, vil gitte tilbud utgå og søknaden slettes.

Ikke fått tilbud i hovedopptaket?
Da vil du bli tilskrevet om hvilke barnehager som har ledige plasser (ved plassering i annen barnehage enn de søkte, opprettholdes søknaden i sin helhet dersom du ønsker det).

Klagebehandling:
Du kan klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage. En klage kan kun få medhold hvis det er saksbehandlings feil.

Oppvekstportalen vil være stengt for endring i barnehagesøknaden i tidsrommet 2. februar til ca. 31. mai.

Informasjon om Rådhusmarka barnehage

Rådhusmarka barnehage avvikles august 2019.  Barna som har plass i Rådhusmarka barnehage vil få en plass i en annen kommunal barnehage fra august 2019. I den forbindelse vil foreldrene få utlevert et skjema innen utgangen av 2018. Her setter foresatte opp ønsket barnehage for sitt barn.  Foresatte vil få tilbakemelding innen januar 2019 om hvilken barnehage barnet er overflyttet til.  Dersom det ønskes plass i privat barnehage, søkes det på vanlig måte i oppvekstportalen innen 1. februar 2019.  Ved tilbud om plass i privat barnehage sier foresatte fra seg den kommunale plassen barnet allerede har fått tildelt.

 Vedtekter

De kommunale barnehagene har felles vedtekter: 

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune

Betalingssatser og regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager

Regler for opptak av barn i kommunal barnehage

 

De private barnehagene har egne vedtekter, se barnehagenes egne hjemmesider.

Barnehagerett ved hovedopptak

 • Det må være søkt om barnehageplass innen søknadsfristen, 1. februar.
 • Ønsket oppstart i barnehage må være innen 1. september.
 • Barn født i september, oktober og november kan ha ønsket oppstart den måneden de fyller 1 år, eller tidligere.
 • Være bosatt i Sandnes kommune/flytte til kjent adresse i Sandnes kommune i løpet av høsten. 

Ledige barnehageplasser

Oversikt over ledige barnehageplasser i kommunale og private barnehager

Vi har følgende ledige barnehageplasser
Barnehage                            0 - 2 år 3 - 5 år 0 - 5 år
Kommunale barnehager:

 

   
Kleivane barnehage   2 ledige -100%   
Varatun barnehage  

Flere ledige plasser

 
 Vatne barnehage  

2 ledige - 100% fra januar 2019

 
       
Private barnehager:      

Læringsverkstedet Strutsen

  1 ledig - 100% fra 1. desember  

Sandtoppen Naturbarnehage

1 ledig - 100% 1 ledig - 100%  

Oppdatert 14.12.18

Endring av søknad

Har du fått tilbud om barnehageplass og står på vent til ditt 1. valg, kan du endre barnehage på søknad uten å miste søknadsdato. Legger du til alternativ, blir søknaden å regne som ny, og du får ny søknadsdato.

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

 

Tilbud om plass

Tilbud om plass sendes til den e-posten som ble oppgitt i søknaden. Du må besvare innen frist ved å logge deg inn på Oppvekstportalen. Hvis det blir ledige plasser etter hovedopptaket, tildeles disse fortløpende etter gjeldende opptaksregler. Det er derfor viktig at alle som har søkt om plass, følger med på sin registrerte e-post adresse.

Tilbud om plass til barn som har plass fra før

Hvis du har plass, og får tildelt ny plass, må du si opp den plassen du ikke skal ha. Oppsigelsestid er oppgitt i barnehagens vedtekter. Du sier opp plassen her: 

Her kan du søke, endre eller si opp plassen.

Flytting 

Foreldre plikter å melde adresseending til Sandnes kommune. Ved flytting ut av kommunen mister barnet retten til barnehageplass i Sandnes kommune sine barnehager. 

Her endrer du din adresse.

Priser

Årspris er kr 32 010,- i både kommunal og privat barnehage fra og med 01.01.18.

Barnehagene har søskenmoderasjon på 30% for barn nummer to og 50% på barn nummer tre eller flere.

Priser kommunale barnehager

Oppholdstid

5 dager

4 dager

3 dager

Delt plass

Terminbeløp

2910

2580

2090

1830

Kostpenger

200

160

120

100

 I samråd med SU i barnehagen kan noen barnehager ha høyere pris for kost. Sjekk mot barnehagens hjemmeside. 

Fakturering i kommunale barnehager

Foreldrebetalingen fordeles over 11 terminer per barnehageår. Juli er betalingsfri.

I samråd med SU i barnehagen kan noen barnehager ha høyere pris for kost. Sjekk barnehagens hjemmeside.

Det faktureres månedlig forskudd. Faktureringen vil løpe fra første oppholdsdag i barnehagen.

Manglende innbetaling av foreldrebetaling utover 2 terminer kan føre til oppsigelse av plassen.

Ved for sen henting vil det først gis en skriftlig advarsel av styrer. Foreldrene vil deretter bli fakturert. Dersom barnet, etter gjentatte purringer og skriftlig varsel ikke henter barnet innen åpningstiden, kan dette føre til at plassen blir oppsagt.

Dagplass

For barn med mindre enn hel plass, er det mulig å kjøpe tilfeldige dagplasser i tillegg. Det er styrer i barnehagen som avgjør om barnehagen har kapasitet den dagen/de dagene som ønskes. Avtale om kjøp av dagplasser kan ikke gjøres for et lengre tidsrom lang tid i forkant. Pris for kjøp av en dag er kr 250,- og det selges kun hele dager.

 

Priser private barnehager

For priser i private barnehager, sjekk den enkelte barnehage sin hjemmeside.

 Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gjelder for søsken i alle barnehager (kommunale og private). Søskenmoderasjonen utgjør 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. Yngste barn er alltid definert som barn nr 1. 

Det vil automatisk bli beregnet søskenmoderasjon dersom barna går i;

 • samme private barnehage
 • samme kommunale barnehage
 • forskjellige kommunale barnehager


Foreldrene/foresatte må selv gi beskjed dersom;

 • de har barn i forskjellige private barnehager
 • de har barn i en privat og en kommunal barnehage

Dette gjøres ved å gi beskjed til opptakskontoret på e-post: barnehageopptak@sandnes.kommune.no

Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. 

Sykdom

Rådmannen kan etter søknad frafalle krav om betaling for barnehageplass ved lengre sykdomsfravær. Forutsetningen er at sykdomsfraværet har mer enn 3 ukers varighet og at sykdomsfraværet har medført store ekstrautgifter for de foresatte. Ved søknad må utgiftene være dokumenterte.
 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 1. Redusert foreldrebetaling for familier med inntekt under kr 533 500
 2. Gratis kjernetid 20 timer i uken for 3, 4 og 5-åringer for familier med inntekt under kr 533 500.

Her finner du søknad om redusert foreldrebetaling. 

NB: Husk at du må legge ved Skattemelding for 2017. Har du annen inntekt nå enn du hadde i 2017 må du også legge ved dokumentasjon på det.

Mer informasjon:

Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplassen er høyere enn 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Inntekt dokumenteres med siste års skattemelding. 

Alle 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetalingen for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Oppsigelse

Oppsigelsesfristen i de kommunale barnehagene er 2 måneder beregnet fra den 1. i påfølgende måned.

Dersom plassen blir sagt opp fordi barnet har fått plass på sitt førstevalg i annen barnehage, reduseres oppsigelsestiden med 1 måned.

Barn som skal begynne på skolen har barnehageplass fram til 31.07 dette året. Plassen trenger ikke sies opp. Dersom barnet likevel trenger barnehageplasse fram til skolestart, kan foreldrene be om en utvidelse av barnehageåret for en eller to uker i august. Frist til å fremme dette ønsket er 31. mai.

Det forutsettes at barn har 3 uker sammenhengende ferie i juli måned. 

Oppsigelsestiden gjøres gjeldende når tilbud om barnehageplass er akseptert. 

Gjentatte tilfeller av for sen henting, eller manglende foreldrebetaling kan føre til at barnet mister plassen.

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt barnehageplassen i bruk. 

Permisjon

Du kan søke permisjon fra barnehagen i inntil et barnehageår. 

Barn som har permisjon er ikke garantert plass i samme barnehage, men er sikret en plass i Sandnes kommune.

Permisjonen må i størst mulig grad tilpasses barnehageåret.

Søknad om mindre enn et års permisjon innvilges bare i den grad det gjelder ut barnehageåret.

Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonstiden.

Som hovedregel må barnet ha begynt i barnehagen før det kan søkes permisjon. Dersom det søkes permisjon før barnet har hatt barnehageplass i 5 måneder, faktureres barnehageplassen etter samme regler som gjelder for oppsigelse, dvs 2 måneder etter mottatt permisjonssøknad. 

Du søker om permisjon via oppvekstportalen

 

Ferie

Barnehagene har åpent 11 måneder og 2 uker. De midterste ukene i juli måned holdes stengt. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes barnehagene stengt. Barna må ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret.

 • 3 uker må tas sammenhengende i juli måned.
 • Planleggingsdagene kan regnes som ferie.
 • Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 feriedagene opp til 5 uker, får dispensasjon for disse 4 dagene. 
 • Barnehagene må ha beskjed innen 1. mai når det gjelder sommerferie.
 • Endringen trer i kraft fra våren og sommeren 2017. 

 

Klagerett

Du kan klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage i hovedopptaket. En klage kan kun få medhold hvis det er saksbehandlingsfeil. Klagene vil blir behandlet i Klagenemnda etter at hovedopptaket er gjennomført.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til Servicekontoret, tlf. 51 33 60 00 eller via servicekontoret@sandnes.kommune.no. Åpent mandag-fredag kl. 08.30-15.15

Kart over barnehager i Sandnes

 

Publisert: 09.12.2016 07:49
Sist endret: 09.12.2016 07:56