Barnehageopptak

Innhold

Barnehageopptak

Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. februar hvert år. Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på venteliste, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass. 

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen 

Du logge deg på med Min ID eller bank ID. På difi.no finner du veiledning om Min ID her. 

 

Sandnes kommune har 26 kommunale barnehager og 40 private barnehager, tre av dem er åpne barnehager.

Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass:

 - 1. Opptak - Dato ikke fastsatt

 - 2. Opptak - Dato ikke fastsatt

Dersom ditt barn har barnehagerett, men fremdeles ikke har fått tilbud om plass ved 1 eller 2 opptak, vil du bli tilskrevet i løpet av april 2023.

I skrivet vil det bli gitt informasjon om hvor det er ledige barnehageplasser, samt videre saksgang.

 

Barnehagerett:

1. Man må være bosatt i Sandnes kommune.
2. Det må være søkt om barnehageplass innen 1. februar 2023.
3. Ha ønsket oppstart innen 1. september 2023.
    Barn født i september, oktober og november 2022, kan ha ønsket oppstart den måneden det fyller 1 år,  eller tidligere.

Svar på tilbud: https://sandnesg2.ist-asp.com/NO01102-pub/login.htm

Logg deg inn med Min ID eller Bank ID. Både søker og medsøker kan svare på tilbudet forutsatt at medsøker er registrert, og at søker/medsøker har felles adresse. Får du ikke logget inn, ta kontakt med Opptakskontoret/Servicekontoret innen svarfrist. 

NB: Ved manglende svar på tilbud innen svarfrist, vil gitte tilbud utgå og søknaden slettes.

Klagebehandling: Du kan klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage. En klage kan kun få medhold hvis det er saksbehandlings feil.

 

Mer informasjon om opptaket

Dersom du ikke har norsk personnummer ta kontakt for skjema.

 • Er ikke søknaden lenger aktuell, slett den.
 • Har du en aktiv barnehagesøknad, trenger du ikke søke på ny.
 • Ønsker du å endre på søknaden, må endringen gjøres innen 1. februar 2023.
 • Søknad kan endres uten at søknadsdatoen påvirkes selv om søkeren står på vent til sitt første valg.
 • Barn av søsken som går i kommunal barnehage får søskenprioritet kun i den barnehagen søsken faktisk har en plass i.

Du kan registrere nye søknader hele året, men det er kun søknader som er registrert innen 1. februar som er med i hovedopptaket.

Hvordan velge barnehage?

For å velge den barnehagen som passer deg og ditt barn best, bør du gjøre deg kjent med barnehagens vedtekter og årsplan, som du finner på barnehagens egne nettsider. Vedtektene forteller om barnehagens konsept og de gjensidige forpliktelsene mellom barnehagen og hjemmet. Årsplanen forteller om barnehagens faglige innhold. 

 

Vedtekter

De kommunale barnehagene har felles vedtekter: 

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune

Regler for opptak av barn i kommunal barnehage

Betalingssatser og regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager

 

De private barnehagene har egne vedtekter, se barnehagenes egne hjemmesider.

 

Barnehagerett ved hovedopptak

 • Det må være søkt om barnehageplass innen søknadsfristen, 1. februar.
 • Ønsket oppstart i barnehage må være innen 1. september.
 • Barn født i september, oktober og november kan ha ønsket oppstart den måneden de fyller 1 år, eller tidligere.
 • Være bosatt i Sandnes kommune/flytte til kjent adresse i Sandnes kommune i løpet av høsten. 

 

Ledige barnehageplasser

Oversikt over ledige barnehageplasser i kommunale og private barnehager

Kommunale barnehager:   0-2 år

3-5 år

 

Øygard Barnehage

   

1 (100% )

Ledig fra 01.12.2022

 

Rabalder barnehage

 

 

  2 (100%)

Ledig fra august

 
Myklaberget barnehage    

(100%)
Ledig fra august

 
Private barnehager:    0-2 år  3-5 år  
Iglemyr barnehage    

(100% for barn født 2017)

Ledige fra august 2022

 

 Utsikten Vest FUS

 

   

1 100% fra 01.11. 2022 

 

 

   

 

 

Espira Vagletjørn barnehage

 

 

   

1 100%  for barn født 2017 

Ledig fra desember

 

 

Oppdatert 25.11.2022

Oversikt over ledige barnehageplasser benyttes ikke i perioden 01.02.2023 - 30.05.2023. I denne perioden pågår Hovedopptaket.

Endring av søknad

Har du fått tilbud om barnehageplass og står på vent til ditt 1. valg, kan du endre barnehage på søknaden uten å miste søknadsdato. 

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

 

Tilbud om plass

Tilbud om plass sendes via SvarUt, du vil også motta påminnelse på SMS før svarfristen går ut. Du må besvare innen frist ved å logge deg inn på Oppvekstportalen.

Hvis det blir ledige plasser etter hovedopptaket, tildeles disse fortløpende etter gjeldende opptaksregler.

Tilbud om plass til barn som har plass fra før

Hvis du har plass, og får tildelt ny plass, må du si opp den plassen du ikke skal ha. Oppsigelsestid er oppgitt i barnehagens vedtekter. Du sier opp plassen her: 

Her kan du søke, endre eller si opp plassen.

Flytting 

Foreldre plikter å melde adresseendring til Sandnes kommune. Ved flytting ut av kommunen mister barnet retten til barnehageplass i Sandnes kommune sine barnehager. 

Her endrer du din adresse.

 

Priser

Nå er årsprisen kr 35 530,- i både kommunal og privat barnehager.

Årsprisen vil fra 01.08.2022 vi den være 33 550,-. i både kommunale og private barnehager.

 

Barnehagene har søskenmoderasjon på 30% for barn nummer to og 50% på barn nummer tre eller flere. 

 Priser kommunale barnehager fra 01.08.2022

Oppholdstid 5 dager                 4 dager                 3 dager                 Delt plass           
Terminbeløp        3050 2697 2185 1916

 

Kostpenger fra 1/9     

 

350

 

280

 

210

 

175

 

 I samråd med SU i barnehagen kan noen barnehager ha høyere pris for kost. Sjekk mot barnehagens hjemmeside. 

 
Fakturering i kommunale barnehager

Foreldrebetalingen fordeles over 11 terminer per barnehageår. Juli er betalingsfri.

I samråd med SU i barnehagen kan noen barnehager ha høyere pris for kost. Sjekk barnehagens hjemmeside.

Det faktureres månedlig etterskudd. Faktureringen vil løpe fra første oppholdsdag i barnehagen.

 

Manglende innbetaling av foreldrebetaling utover 2 terminer kan føre til oppsigelse av plassen.

Ved for sen henting vil det først gis en skriftlig advarsel av styrer. Foreldrene vil deretter bli fakturert. Dersom barnet, etter gjentatte purringer og skriftlig varsel ikke henter barnet innen åpningstiden, kan dette føre til at plassen blir oppsagt.

Dagplass

For barn med mindre enn hel plass, er det mulig å kjøpe tilfeldige dagplasser i tillegg. Det er styrer i barnehagen som avgjør om barnehagen har kapasitet den dagen/de dagene som ønskes. Avtale om kjøp av dagplasser kan ikke gjøres for et lengre tidsrom lang tid i forkant. Pris for kjøp av en dag er kr 250,- og det selges kun hele dager.

 

Priser private barnehager

For priser i private barnehager, sjekk den enkelte barnehage sin hjemmeside.

 Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gjelder for søsken i alle barnehager (kommunale og private). Søskenmoderasjonen utgjør 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. Med barn nummer 2, menes det nest eldste barnet som går i barnehage og med barn nummer 3, det tredje eldste barnet som går i barnehage

Det vil automatisk bli beregnet søskenmoderasjon dersom barna går i;

 • samme private barnehage
 • samme kommunale barnehage
 • forskjellige kommunale barnehager


Foreldrene/foresatte må selv gi beskjed dersom;

 • de har barn i forskjellige private barnehager
 • de har barn i en privat og en kommunal barnehage

Dette gjøres ved å gi beskjed til opptakskontoret på e-post: barnehageopptak@sandnes.kommune.no

Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. 

Sykdom

Rådmannen kan etter søknad frafalle krav om betaling for barnehageplass ved lengre sykdomsfravær. Forutsetningen er at sykdomsfraværet har mer enn 3 ukers varighet og at sykdomsfraværet har medført store ekstrautgifter for de foresatte. Ved søknad må utgiftene være dokumenterte.
 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (for kommunale og private barnehager)

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 1. Familier med inntekt under 559 168,-. 
 2. Familier med inntekt under 598 825,- kan søke gratis kjernetid, 20 timer i uken for 2, 3, 4 og 5-åringer. 

Husk at du må legge ved skattemelding/skatteoppgjør. 

Har du annen inntekt nå enn du hadde i 2021 må du i tillegg til skattemeldingen/skatteoppgjør også legge ved dokumentasjon på det.

NB - Hvis du har fått barnehageplass fra høsten 2022, må du vente med å søke til du har fått Skattemeldingen for 2021.

Her finner du søknadsskjema for redusert foreldrebetaling.

 

Mer informasjon:

Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplassen er høyere enn 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Inntekt dokumenteres med siste års skattemelding. 

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetalingen for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

 

Oppsigelse

Oppsigelsesfristen i de kommunale barnehagene er 2 måneder beregnet fra den 1. i påfølgende måned.

Ved nytt tilbud om barnehageplass hos privat aktør i Sandnes kommune, reduseres oppsigelsestiden med 1 måned dersom dette medfører dobbel betaling.

Barn som skal begynne på skolen har barnehageplass fram til 31.07 dette året. Plassen trenger ikke sies opp. Dersom barnet likevel trenger barnehageplass fram til skolestart, kan foreldrene be om en utvidelse av barnehageåret for en eller to uker i august. Frist til å fremme dette ønsket er 01. mai.

Det forutsettes at barn har 3 uker sammenhengende ferie i juli måned. 

Oppsigelsestiden gjøres gjeldende når tilbud om barnehageplass er akseptert. 

Gjentatte tilfeller av for sen henting, eller manglende foreldrebetaling kan føre til at barnet mister plassen.

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt barnehageplassen i bruk. 

Permisjon

Du kan søke permisjon fra barnehagen i inntil et barnehageår. 

Barn som har permisjon er ikke garantert plass i samme barnehage, men er sikret en plass i Sandnes kommune.

Permisjonen må i størst mulig grad tilpasses barnehageåret.

Søknad om mindre enn et års permisjon innvilges bare i den grad det gjelder ut barnehageåret.

Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonstiden.

Som hovedregel må barnet ha begynt i barnehagen før det kan søkes permisjon. Dersom det søkes permisjon før barnet har hatt barnehageplass i 5 måneder, faktureres barnehageplassen etter samme regler som gjelder for oppsigelse, dvs 2 måneder etter mottatt permisjonssøknad. 

Du søker om permisjon via oppvekstportalen

 

Barnehagerute

På nettsiden "Barnehagerute" finner du informasjon om ferie og planleggingsdager i barnehageåret som gjelder for kommunale barnehager i Sandnes kommune. Barnehageruten gjelder for alle kommunale barnehager i Sandnes kommune.

 

Klagerett

Du kan klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage i hovedopptaket. En klage kan kun få medhold hvis det er saksbehandlingsfeil. Klagene vil blir behandlet i Klagenemnda etter at hovedopptaket er gjennomført.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til Servicekontoret, tlf. 51 33 50 00 eller via servicekontoret@sandnes.kommune.no. Åpent mandag-fredag kl. 08.30-15.15.

 

Kart over barnehagene

 

 

Publisert: 09.12.2016 07:49
Sist endret: 25.11.2022 09:56