Ta hensyn til måkene i hekketiden

Innhold

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden

I Norge har vi naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven som sier at dyr skal behandles godt, og ikke utsettes for unødig stress, lidelser eller skade. Derfor er ikke bare viltet beskyttet, men også dets reir, bo og hi. I yngletiden har viltet krav på fred til å frembringe unger.

Dette betyr at det er forbudt å skade eller ødelegge reir, egg og unger i hekketiden fra våren og fram til august. Slike lovbrudd er å regne som alvorlig faunakriminalitet.

Unødig jaging av viltet skal også unngås.

Oppleves situasjonen der måker hekker på tak som meget sjenerende, kan mulige hekkeplasser dekkes til om høsten eller vinteren i god tid før neste års hekking, dvs før mars/april. Godt synlige tråder kan spennes opp over aktuelle hekke- og sitteplasser slik at fuglene ikke kommer til. Det er viktig at det ikke brukes fiskegarn eller lignende som fuglene kan sette seg fast i og som kan medføre unødig lidelse og i verste fall død.

Det beste rådet er likevel å akseptere at måkene er en del av naturen som omgir oss, at de har like stor rett til å være her som meg og deg, og forsøke å irritere seg minst mulig i de ukene de forsøker å få frem en ny generasjon.

Mai og juni er tiden da fugler og vilt har det travlest i forhold til å få fram unger. Måkeforeldrene gjør i denne perioden så godt de kan for å passe på reir, egg og unger. For mange kan dette oppleves som plagsomt, mens for andre igjen er dette en flott tid til å kunne følge med på naturens underverker selv i en tett by.

I byer opplever mange at måkene blir flere - men i virkeligheten blir de færre.

Et flertall av sjøfuglartene har de siste 30 årene gått tilbake over hele landet, og denne tilbakegangen er også synlig på hekkeplassene i Sandnes. Bl.a. er fiskemåke og hettemåke, som er forholdsvis vanlige i Sandnes, nå truet av utryddelse og oppført på nasjonal rødliste. Fiskemåke har status som nær truet (NT) på norsk rødliste (2015), mens hettemåke har status som sårbar (VU).

Flere av holmene hvor fuglene tidligere hekket, huser i dag lite hekkende fugl, og majoriteten av hekkende måker har i dag flyttet hekkeplassene sine inn i bebygde områder. Dette skyldes i hovedsak dårligere mattilgang langs kysten og økt trykk fra rovdyr og rovfugler.

Publisert: 20.06.2018 10:03
Sist endret: 14.02.2020 13:28