Soma nye gravlund blir vigslet i dag

Innhold

Soma nye gravlund blir vigslet i dag

Sandnes kommune, Sandnes kirkelige fellesråd og Stavanger bispedømme inviterer til åpning og vigsling av utvidelsen på Soma nye gravlund torsdag 23. juni.

Program:
12.30: Velkommen og offisiell åpning av den nye delen av Soma gravplass v/ Arne Oftedal, kommunestyrerepresentant (AP) og nestleder i utvalg for miljø og tekniske saker.
12.40: Takk ved administrasjonen og kirkeverge Andreas E. Eidsaa jr.
12:45: Vigslingsseremoni ved prost Tom Krager

 

Fakta om gravlunden

Dette er den femte utvidelsen på Soma så langt (alle utført i løpet av de siste 40 år).

Soma gravlund ble først etablert i 1916, og har siden blitt utvidet i 1982, 1992, 1999, 2010 og nå i 2022.

Området som nå åpnes er cirka 30 mål stort, og skal brukes til nye gravplasser og parkering. Utvidelsen har 2340 kistegraver, 570 urnegraver og ca 4000 urnegraver i navnet og unavnet (anonymt) gravfelt.

Prosjekteringen av anlegget startet i 2019 og bygging ble igangsatt i 2021. Budsjettet for prosjektet er ca. 27 millioner kroner. Fremdriften har gått etter planen.

Utvidelsen har Vølstadskogens furutrær mot sørvest, en visuell og støydempede voll opp mot FV 444 og godt utsyn mot landbruksområder i nord-vest. Rammene og utformingen av gravlunden gjør den til et godt sted for ro og ettertanke.

Fremtidig rasjonell drift og vedlikehold har vært viktig i planleggingen ved valg av eksempelvis planter og veier, og mange gressarealer kommer til å bli klippet med roboter.

Langs Vølstadskogen og på vollen mot FV 444 er det anlagt områder som skal driftes som eng for å gi bedre forhold for pollinerende insekter og annet dyreliv.

Ved utvidelsen i 2010 ble det anlagt to nye gravtyper, et eget urnegravfelt, et urnegravfelt med ferdig monterte gravminner. I tillegg ble det anlagt et gravfelt med særskilt tilrettelagte graver for gravlegging av muslimer. Soma er nå den gravplassen i Sandnes som samlet kan tilby alle mulighetene vi har for gravlegging.

Kremasjonsandel i Sandnes har økt sakte fra 20 prosent i 2016 til rundt 30 prosent i 2021. Høyland fikk eget urnegravfelt fra 2014 og navnet minnelund ble etablert på Sandnes gamle gravlund i 2018. Utvidelsen på Soma 2022 har tre ordinære urnegravfelt. Videre er det satset på flere gravfelt for navnede minnelunder i lang tid fremover. Dette er den gravtype som er sterkest stigende på landbasis.

Sandnes kommune håper at satsingen på utforming av urnelund vil bidra til at flere velger kremasjon. Det er satt av areal til flere minnelunder slik at tilbudet av typer minnelund kan utvikle seg ytterligere, og gi større valgfrihet blant ulike minnemonument.

Publisert: 23.06.2022 08:49
Sist endret: 23.06.2022 10:56