Sandnes innfører nye korona-restriksjoner fra 12. mars

Innhold

Sandnes innfører nye korona-restriksjoner fra 12. mars

Får konsekvenser for arrangementer, serveringssteder og forsamlingslokaler. Oppdatert 18. mars: Punkt 6. Varehandel.

For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Sandnes kommune med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fattet følgende vedtak:

1. Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Sandnes kommune viser til Helsedirektoratet som fra 12. mars 2020 har besluttet forbud mot og stenging av:

  • Kulturarrangementer, herunder også religiøse møter/gudstjenester.
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende

Mer informasjon (FHI).

 

2. Kollektivreiser

Alle som benytter kollektivtransport skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til sine medreisende.

Transportører oppfordres til å iverksette tiltak for å redusere smittepress, for eksempel ved å ikke tillate ståplasser på buss.

 

3. Besøk til sårbare grupper

Besøkende skal være særlig aktsomme og følge stedets besøks- og hygieneregler.

 

4. Karantene

Personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) skal etterleve til gjeldende karanteneregler. 

Innbyggere i Sandnes kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

 

5. Mathygiene

Ved matservering og behandling av mat på sted med allmenn adgang skal Mattilsynets gjeldende regler etterleves. Tilgang på felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skal begrenses. Hvor dette ikke er mulig, skal serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skiftes ofte eller jevnlig rengjøres grundig.

 

6. Varehandel

Matvarebutikker og annen varehandel hvor mennesker samles utgjør en reell smittefare. Dette både fordi man kommer i nær kontakt med andre, og fordi dette innebærer en rekke felles berøringspunkter. På denne bakgrunn innføres begrensninger i form av krav til 1 meters avstand mellom mennesker i alle lokaler hvor det foregår varehandel.

Vedtaket gjelder dagligvarebutikker, detaljvarehandel, samt fellesarealer i kjøpesentre og varehus. Alle typer varehandel omfattes. Virksomhetseier må således sørge for at lokalet er tilstrekkelig stort til antallet mennesker som slippes inn samtidig. Regelen gjelder også i betalingsområdet hvor det ellers kan oppstå kø.

Virksomhetseier må sørge for tiltak for at 1-meters reglen overholdes og den enkelte må sørge for å holde tilstrekkelig avstand til andre. I tillegg skal det gjennomføres forsvarlige smitteforebyggende tiltak for felles berøringspunkter som handlevogner, handlekurver, betalingsterminaler, håndtak etc. Virksomhetseier er ansvarlig for at dette blir gjennomført.

 

Begrunnelse

Vedtatte restriksjoner er besluttet av hensyn til forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom, og for å motvirke at den blir overført. Tiltakene er basert på medisinskfaglige begrunnelser, og vurderes som nødvendige og formålstjenlige av hensyn til smittevernet, jf. smittevernloven § 1-5.

Sandnes kommune ønsker på denne måten å begrense og motvirke smitte av korona-viruset gjennom begrensing av trengsel i forsamlinger og krav til hygiene da dette er forhold som ellers representerer fare for overføring av smitte. Ut fra samme hensyn er det også fattet vedtak om forbud mot større arrangementer. Det er i tillegg behov for særskilt vern mot smitte overfor sårbare grupper. Restriksjonene er videre satt av hensyn til opprettholdelse av kapasitet i helsetjenestene.

 

Ansvar

Den ansvarlige for etterlevelse av vedtak og pålegg skal selv treffe nødvendige tiltak, og bærer kostnadene ved dette.

Herunder vil arbeidsgiver bære ansvar for kostnader ved ivaretakelse av ansatte på tjenestereise.

 

Sanksjoner og straff

Kommunen kan iht. smittevernloven § 4-1, 3. ledd gripe inn og sørge for gjennomføring av tiltak på den ansvarliges regning, dersom vedkommende ikke retter seg etter vedtaket, og hvis iverksettingen ellers blir forsinket. For etterlevelse av vedtak om begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d), kan det fattes vedtak om tvang etter smittevernloven kap. 5.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven eller vedtak gitt med hjemmel i loven kan iht. smittevernloven § 8-1 straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

 

Klage over vedtak

Fylkesmannen​ avgjør klage over kommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven.

 

Informasjon

I tillegg til vedtakene etter smittevernloven, gis en sterk oppfordring til alle som oppholder seg i Sandnes kommune om å etterleve følgende tilleggsrestriksjoner:

 

Personlig hygiene

Alle som oppholder seg i kommunen skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal begrenses. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak. 

 

Reiser

Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer skal begrenses til det strengt nødvendige, jfr. oppdatert oversikt på fhi.no.

Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper og deres pårørende.

Restriksjonene innføres med umiddelbar virkning og gjelder foreløpig til 31.03.2020 og kan endres på kort varsel.

 

Publisert: 11.03.2020 19:34
Sist endret: 12.05.2020 13:14