Netto driftsresultat på 174 millioner kroner

Innhold

Netto driftsresultat på 174 millioner kroner

Sandnes kommune fikk i 2018 et netto driftsresultat på kr 174 millioner tilsvarende 3 prosent av driftsinntektene

God økonomistyring med mindreforbruk i virksomhetene er hovedforklaringen på det gode resultatet.

- Jeg vil berømme de ansatte for god budsjettdisiplin. Sandnes kommune bruker relativt lite ressurser på de store tjenesteområdene sammenlignet med de ti største kommunene i landet, sier rådmann Bodil Sivertsen.

Hele 80 av 93 virksomheter gikk i 2018 med mindreforbruk eller i balanse. Etter avsetninger til og bruk av fond er årsresultatet kr 23 millioner.

-Arbeidet med digitalisering er godt i gang. Sammen med det gode økonomiske resultatet og innflytting i det nye rådhuset, gir dette et godt utgangspunkt for økt digitalisering og samhandling i 2019, sier Bodil Sivertsen.

Skatteinntektene for Sandnes var i 2018 kr 68,3 millioner høyere enn i 2017,

som er en økning på 3 prosent. Dette er likevel kr 15,8 millioner lavere enn justert budsjett. Skatteinngangen for landets kommuner samlet sett ble hele kr 4 milliarder høyere enn det regjeringen opprinnelig la opp til. Utviklingen i Sandnes har ikke fulgt denne trenden og skatt per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet endte på 99,7 prosent. Til sammenligning var skatt per innbygger i Sandnes 116,4 prosent av landsgjennomsnittet i toppåret 2014. Lavere skatteinntekter i Sandnes kombinert med høyere skatteinntekter på landsbasis, gir høyere rammetilskudd til Sandnes. Sum skatt og rammetilskudd for 2018 er kr 16,5 millioner høyere enn budsjett.

Brutto investeringsutgifter ble i 2018 på om lag kr 1,23 milliarder. Av dette utgjorde større byggeprosjekter innen skole, barnehage, idrett, kultur, helse og omsorg til sammen om lag kr 574 millioner. Utgifter til nytt rådhus utgjorde kr 214 millioner. Investeringene innenfor VAR-området (inkludert avtaler om anleggsbidrag) var i 2018 på om lag kr 97 millioner.

Kommunens netto lånegjeld har økt fra om lag kr 3,7 milliarder i 2017 til om lag kr 4,1 milliarder i 2018. Per innbygger har netto lånegjeld økt fra om lag kr 48 000 i 2017 til om lag kr 53 000 i 2018.

Det står totalt kr 640 millioner på disposisjonsfond per 31.12.2018.

Årsregnskap og årsrapport 2018 vil bli behandlet i formannskapet 6. mai og i bystyret 13. mai 2019.

 

Publisert: 15.02.2019 12:05
Sist endret: 09.08.2019 10:31