Næringslivet og koronaviruset

Innhold

Næringslivet og koronaviruset

Dette er en samleside for arbeidsgivere og arbeidstakere. Siste oppdatering: Torsdag 7. mai

Regionen jobber sammen for næringslivet

Korona-situasjonen har ført til at vi må koordinere oss regionalt for å sikre gode tiltak til næringslivet. Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg har et bredt samarbeid mellom næringsavdelingene i kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, NHO, Innovasjon Norge, LO, Region Stavanger og Næringsforeningen i Stavangerregionen. Andre aktører blir koblet på ved behov. Næringssjefer i andre kommuner vil også holdes løpende orientert om arbeidet.

Målet med gruppen er å sikre gode tiltak som holder næringslivet i gang, sikrer arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping. For å få det til skal vi samle informasjon som gir oss best mulig oversikt over situasjonen. Basert på informasjonen ønsker vi sammen å planlegge hva vi gjør på lang sikt, når den akutte fasen vi står i nå er over. På den måten slipper hver kommune å tenke ut gode tiltak hver for seg, men kan gi næringslivet god og hurtig hjelp på tvers av kommunegrenser.

 

Praktisk informasjon

Stortinget har vedtatt en rekke midlertidige endringer i ordningene som gjelder arbeidslivet. Her er en oversikt over de mest sentrale.

Utsatte frister - skatt og avgifter

Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020. 
Innbetaling av 2. termin for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. 
Laveste momssats er redusert til 8 prosent Se Skatteetaten.no for mer info.

Endringer og nye ordninger:

Permittering:

Sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering. Arbeidsgiver dekker de 2 første dagene, staten dekker fra dag 3 til 20.
Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
Sikre personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.   

Lærlinger:

De som mister lærlingplassen sikres en inntekt på nivå med lærlingelønnen. 
Sykepenger – arbeidsgiverperioden: Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
Omsorgspenger: Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Varighet for ordningen med omsorgspenger dobles til 20 dager.

Tidsavgrensede ytelser:

Arbeidsavklaringspenger - forlenger perioden slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne.
Aktivitetskrav for sosiale ytelser stilles i bero inntil videre.

Særskilt for - selvstendig næringsdrivende og frilansere:

Gis sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.
Gis utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4.
De som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien får en kompensasjon. Dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G.  Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff
I tillegg er det forslått til Stortinget 19.03.2020 at det gis økonomisk sosialhjelp uten behovsprøving i de 16 første dagene. Les forslaget på regjeringen.no her.
Mer informasjon om det praktiske finner du på NAV Rogaland her  og på hovedsiden om korona til NAV her.

Statlige lånegarantiordninger

Små og mellomstore bedrifter - det etableres en statlig lånegaranti ordning rettet mot nye banklån for driftstap som følge av koronautbruddet
Gjenoppretter Statens obligasjonsfond for å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger
For mer informasjon – ta kontakt med din bank.  

 

Siste nytt

Torsdag 7. mai: Sesongarbeidere i landbruket får innreisetillatelse

Torsdag 7. mai: Nye retninglinjer for serverings- og skjenkestedene

Tirsdag 21.april: Tiltak for å skaffe meraktivitet i Sandnes sentrum

Kommunestyret godkjente i møtet 20.04.2020,  at næringsdrivende som pr. 01.04.2020 leide gategrunn i Sandnes sentrum skal ha fri leie i perioden fra 01.04.2020 og ut året. Dersom næringsdrivende ønsker å utvide sitt nåværende område utenfor sin egen eiendom i løpet av året, kan kommunen etter søknad godkjenne dette. Forutsetningen må være at det bygger opp om handel og aktiviteter i sentrum.  

I tillegg har kommunestyret satt av kr 2. millioner til markedsaktiviteter, kulturaktiviteter etc. for Sandnes sentrum. Prosjekter skal godkjennes av et utvalg bestående av varaordfører samt representanter fra Sandnes sentrum AS og Værtskapet.

 

Onsdag 15. april: Avgiftsfri parkering i sentrum forlenges fram til 15. mai

Onsdag 8. april: Midlertidig forskrifter fastsatt av Kongen i statståd - kompensasjonsytelse selvstendig næringsdrivende og frilansere.

  • En av forskriftene hjemlet i koronaloven, fastsatt i statsråd 8. april 2020, gjelder "Midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19". For mer informasjon se www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388.   

Tirsdag 7. april kunngjorde regjeringen syv endringer på korona-tiltakene
Les hele pressemeldingen her.
Her er endringer som gjelder for følgende virksomheter:

  • Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Fra 20. april vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.
  • Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent fra 27. april hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

 

1. april: Blink-sponsorer møtte kommunen
Les nyheten her

 

30. mars: Fortsatt avgiftsfri parkering i Sandnes sentrum
Les nyheten her

 

18.03.2020 Pensjonert personell i helsesektoren – tilbake i arbeid
Den 18.03.2020 kom ny forskrift som gjør det enklere for pensjonert helsepersonell å gå inn i arbeid som følge av Koranautbruddet.
Koronaviruset fører til at helsevesenet opplever et ekstraordinært behov for personell. Regjeringen åpner derfor opp for at pensjonert personell i helsesektoren som har gått av med AFP kan komme tilbake på jobb, uten at dette skal føre til at deres pensjon avkortes
Les mer om endringen her

 

Nyttige linker

 

Dette gjør kommunen

  • Kommunestyret har satt av kr. 2 millioner til markedsaktiviteter, kulturaktiviteter etc. for Sandnes sentrum.
  • Gratis leie av gategrunn fra 01.04.2020 og ut året under forutsetning av at det bygger opp om handel og aktiviteter i Sandnes sentrum.
  • Gratis parkering i Sandnes sentrum på alle kommunale parkeringsplasser til og med 15.05.2020.
  • Byggesaksbehandling har vanlig drift med fokus på digitale løsninger.
  • Kommunen opprettholder tilskudd til frivillige organisasjoner som allerede har fått tildelt midler.

 

Gratis webinar og digital rådgivning

Skape - Etablerersenterert for Rogaland tilbyr nå en rekke av sine kurs som gratis web-seminar (webinar). Kursene blir arrangert på kveldstid. Sjekk ut deres kalender for oversikt over kurs og påmelding her.  

Skape tilbyr også rådgivning via Skype, Teams, Facetime eller andre plattformer. Dette gjelder også næringsfaglige vurderinger. Alle bedrifter i Sandnes kommune har rett på tre timers gratis rådgivning fra Skape i løpet av året. Besøk nettsidene til Skape her for mer informasjon.

 

TV-sendinger med Næringsforeningen

Næringsforeningen i Stavangerregionen har daglige direktesendinger på Facebook. Sendingene publiseres også på deres nettsider her. I sendingene tar de opp hvordan koronaviruset påvirker næringslivet i regionen, og gir tips og råd til bedrifter og ansatte. Sendingene starter hverdager klokken 09.00.

 

Kontaktinformasjon

Næringssjef i Sandnes kommune Nina Othilie Høiland

Nina Othilie Høiland
Næringssjef
Mobil: +47 959 10 878
E-post: nina.othilie.hoiland@sandnes.kommune.no

 

 Anne Lise Falch Anfinsen - Rådgiver næring

Anne Lise Falch Anfinsen
Rådgiver næring
Mobil: +47 932 52 251
E-post: anne.lise.falch.anfinsen@sandnes.kommune.no

 

Publisert: 30.03.2020 13:14
Sist endret: 12.05.2020 13:14