Har du innspill til den nye kommuneplanen?

Innhold

Har du innspill til den nye kommuneplanen?

Vi har laget et forslag til ny kommunplan og vil gjerne høre din mening. Høringsperioden varer fra 2. mai til 1. juli.

Kommunestyret i Sandnes bestemte i møte 25. april 2022 å legge forslag til kommuneplan for Sandnes 2023-2038 ut på offentlig høring. 

Den nye kommuneplanen bygger på eksisterende kommuneplan (2019-2035).

 

Les ny kommuneplan her

 

Hovedmålene er:

-       Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

-       Sandens skal være en attraktiv kommune

-       Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

 

Hva er nytt?

  • FNs bærekraftsmål er innarbeidet
  • Justeringer i strategier/delmål,
  • Arealstrategien er blitt enda tydeligere.
  • Det er pekt på delområder for transformasjon i byaksen: Vibemyr, Luravika, Stokkastø og Skei.
  • Det er laget strategiske grep for næringsareal: Kontorarbeidsplasser (kat 1) prioriteres i Sandnes sentrum, allsidig virksomhet (kat 2) gis økte muligheter for utnyttelse særlig i byaksen.
  • De viktigste endringene på arealsiden gjelder et foreslått nytt stort næringsområde på Sviland for areal- og kraftkrevende industri (kat 3).
  • Forslag om nye områder for fritidsboliger, råstoffutvinning og massedeponi.
  • Forslag om justering av flere bestemmelser, blant annet noe oppmykning på parkeringsbestemmelser og økte hyttestørrelser.

 

Planforslaget består av følgende dokumenter:

            - Samfunnsdel kommuneplan 2023-2038

            - Bestemmelser og retningslinjer

            - Kart

            - Planbeskrivelse

 

Gi dine innspill her

Publisert: 03.05.2022 15:05
Sist endret: 11.05.2022 08:53