Fotoregistrering av eldre bygninger i Sandnes kommune

Innhold

Fotoregistrering av eldre bygninger i Sandnes kommune

Fra 09.05.2022 vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre en registrering av eldre og verneverdige bygninger i Sandes kommune.

Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». Kartleggingen vil omfatte tidligere SEFRAK-registrerte* bygninger fra før 1900, og bygninger fra 1900-tallet som gjennom kommunale planer er ansett som verneverdige. Huseierne blir varslet gjennom annonse i lokalpressen og informasjon på kommunens hjemmeside.

Registreringen utføres av fagpersoner fra Asplan Viak som bærer gule vester merket kulturminneregistrering. Det er ikke forutsatt at registrator skal snakke med huseier. Dersom registrator har behov for å gå inn på privat grunn, vil vedkommende ringe på og identifiserer seg når hun/han kommer. Det skal registreres cirka 1300 objekter i Sandnes, og vi ber om forståelse for at det vil være praktisk umulig å skulle gjøre avtaler med alle eiere på forhånd.

Registreringen er utvendig og visuell, og vil gjennomføres raskt. Det tas 3-5 eksteriørbilder av byggenes fasader. Registreringen vil ikke få noen konsekvenser for eierne av de registrerte husene.

Riksantikvarens overvåkningsprogram omfatter 18 kommuner, hvor registrering gjennomføres hvert femte år. Målet med undersøkelsen er å få statistisk oversikt over tap, tilstand og endring av verneverdige og SEFRAK-registrerte bygninger. Overvåkingsresultatene skal gi faktagrunnlag for å vurdere virkemidler i fremtidig kulturminneforvaltning. Resultatene av årets registreringer vil bli publisert våren 2023 på Riksantikvarens hjemmesider.

* SEFRAK-registeret er Riksantikvarens landsdekkende register over nærmere 500 000 bygninger eldre enn 1900, samt yngre bygninger i nordlige områder. SEFRAK-registeret gir ikke automatisk vernestatus eller restriksjoner på hva som kan gjøres med bygningen.

Har du spørsmål?
Kontakt:
Harald Tallaksen, Asplan Viak (send e-post
Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren (send e-post

Publisert: 02.05.2022 13:51
Sist endret: 11.05.2022 08:53