Forslag til ny kommuneplan

Innhold

Forslag til ny kommuneplan

Rådmannen har lagt fram forslag til ny kommuneplan for Sandnes for perioden 2019 - 2035. Forslaget skal behandles i kommuneplankomiteen og bystyret før den legges den ut til offentlig høring
Kommuneplanen er styrende for langsiktig samfunnsplanlegging i kommunen, og inneholder samfunnsdel og arealdel. Bærekraft og folkehelse er grunnleggende verdier i samfunnsdelen, og trekker fram tre hovedmål for kommunen:
  • Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

  • Sandnes skal være en attraktiv kommune

  • Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

For å nå hovedmålene foreslås det en rekke strategier. I planstrategi og planprogram ble det lagt til grunn at denne kommuneplanen skulle ha økt styringsrelevans for kommunens fag- og tjenesteområder. Derfor er blant annet oppsettet forenklet og målene er tverrsektorielle. Det er også forslag til konkret oppfølging i kommuneplanens handlingsdel. I tillegg til hovedmålene og handlingsdelen inneholder samfunnsdelen en strategi for by- og stedsutvikling. Her beskriver rådmannen hvordan kommunen vil oppnå sine langsiktige mål og strategier gjennom by- og stedsutvikling og øvrig arealforvaltning.

Arealdelen er juridisk bindende, og viser framtidig arealbruk i kommunen. I rådmannens forslag er samfunnsdelen med hovedmål og strategi for by- og stedsutvikling lagt til grunn for arbeidet med arealdelen. Endringene er lagt fram i form av et plankart, der rådmannens forslag til nye utbyggingsområder kommer fram. Det er også lagt fram temakart på viktige tema, for eksempel flomsoner, kollektivakser og Sandnesmarka. Arealdelen inneholder også bestemmelser og retningslinjer, som gir juridiske rammer for arealforvaltning.

I rådmannens forslag til arealdel er det fokus på boligbygging i den prioriterte byutviklingsaksen og arbeidsplasser i Sandnes sentrum. Dette grepet skal sikre gode og attraktive by – og bomiljø, mer aktivitet i Sandnes sentrum og mindre personbiltrafikk. Kommuneplanforslaget fremhever også grøntområder og –gangforbindelser i byområdet, for å sikre at innbyggerne har god tilgang på rekreasjon i nærheten av der de bor. Det er lagt ut mye offentlig areal sammenlignet med tidligere, for å sikre at kommunen har kapasitet til et godt offentlig tjenestetilbud for innbyggerne.

Alle saksdokumentene her

Publisert: 23.03.2018 08:00
Sist endret: 17.01.2019 11:08